Điều khoản và Điều kiện Chung của Dịch vụ Ví Xexon

I.GIỚI THIỆU


Các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon (“Điều khoản chung”) chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa bạn (“Khách hàng” hoặc “bạn”) và bất kỳ công ty cổ phần, công ty con hoặc tổ chức nào thuộc nhóm công ty Xexon (“Xexon” hoặc “chúng tôi”), trong khi bạn và Xexon sau đây được gọi riêng là “Bên” và cùng nhau – là “Bên”, liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ do Xexon cung cấp, và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa các Bên.
Bạn sẽ dành thời gian và đọc kỹ các Điều khoản chung này trước khi sử dụng các dịch vụ do Xexon cung cấp, vì vậy bạn hoàn toàn nhận thức được các quyền và nghĩa vụ của mình. Hãy nhớ rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ này (thậm chí chỉ bằng cách hoàn thành quá trình đăng ký),bạn đều chủ động đồng ý với các Điều khoản chung này và tham gia vào quan hệ hợp đồng với Xexon.

II. ĐỊNH NGHĨA

1. Luật hiện hành là bất kỳ luật, quy chế, quy định, pháp lệnh, điều ước, hướng dẫn, chính sách và hành động nào do bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong luật quản lý theo các Điều khoản chung này và/hoặc bất kỳ điều khoản nào về các điều khoản và điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon có liên quan.
2. Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào khi các tổ chức ngân hàng thuộc thẩm quyền liên quan mở cửa cho các hoạt động kinh doanh bình thường (thường có nghĩa là bất kỳ ngày nào trừ thứ Bảy, Chủ nhật hoặc ngày lễ).
3. Tài sản kỹ thuật số là bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào (như tiền điện tử, stablecoin), được Xexon chấp nhận và hỗ trợ và có thể bị sửa đổi, cấm và hạn chế bất cứ lúc nào.
4. Fork là một sự thay đổi phần mềm đối với các giao thức cơ bản của mạng tài sản kỹ thuật số.
5. Sở hữu trí tuệ là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp nào, thuộc về Xexon, ví dụ: nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, bản quyền và các quyền liên quan, bí quyết, nghiên cứu, xuất bản phẩm, thỏa thuận, thương mại và tên công ty, v.v.
6. Tài khoản Xexon là tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp, được mở tại Xexon, thông qua đó bạn có thể sử dụng Dịch vụ Ví Xexon.
7. Thẻ Xexon là thẻ ảo hoặc thẻ vật lý được phát hành dưới tên thương hiệu Xexon , có thể được sử dụng trong một số khu vực pháp lý nhất định, như trường hợp có thể, liên quan đến Dịch vụ ví Xexon.
8. Dịch vụ trao đổi Xexon là việc Xexon thực hiện các giao dịch trao đổi và việc nạp tiền thu được, tương ứng là Tài sản kỹ thuật số, vào Ví tiết kiệm hoặc Tín dụng của Tài khoản Xexon của Khách hàng, như trường hợp có thể, phù hợp với các điều khoản và điều kiện chung có liên quan, cũng như các Dịch vụ Ví Xexon liên quan được cung cấp bởi Xexon thông qua Nền tảng Xexon.
9. Nền tảng Xexon là bất kỳ trang web Xexon, ứng dụng di động và bất kỳ kênh truyền thông Xexon chính thức nào khác, bao gồm nội dung và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua cùng một hoặc thông qua cùng một, và bất kỳ bản cập nhật, nâng cấp và phiên bản nào của nó.
10. Dịch vụ ví Xexon là tất cả các dịch vụ do Xexon cung cấp thông qua Nền tảng Xexon.
11. Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào cần thiết bạn cung cấp để xác minh danh tính của bạn, nhằm mục đích sử dụng Dịch vụ Ví Xexon và tuân thủ các yêu cầu quy định.

Trừ khi có quy định khác, các tài liệu tham khảo sẽ được thực hiện cho các Điều khoản và Điều kiện chung của Xexon, và tất cả các thuật ngữ, được sử dụng trong các Điều khoản chung này và không được xác định ở đây, sẽ có ý nghĩa tương tự như các điều khoản và điều kiện chung của Xexon.

III. NHỮNG DỊCH VỤ VÍ XEXON


1. Những dịch vụ ví Xexon bao gồm:
1. Ví tài sản kỹ thuật số mà trong đó tất cả các Tài sản kỹ thuật số được Xexon phê duyệt và hỗ trợ có thể được lưu trữ bởi bạn (“Ví tài sản kỹ thuật số”);
2. Dịch vụ trao đổi xexon;
3. Chuyển tài sản kỹ thuật số từ Tài khoản Xexon này sang Tài khoản Xexon khác hoặc cho người nhận bên ngoài (“Dịch vụ chuyển khoản Xexon”);
4. Bất kỳ chương trình ưu đãi nào do Xexon cung cấp có thể được khởi chạy thông qua Nền tảng Xexon hoặc truy cập thông qua Tài khoản Xexon của bạn;
5. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác có thể được khởi chạy thông qua Nền tảng Xexon hoặc truy cập thông qua Tài khoản Xexon của bạn.
2. Tất cả hoặc một phần của Dịch vụ Ví Xexon, một số tính năng của nó hoặc một số Tài sản kỹ thuật số, có thể không có sẵn cho một số Khách hàng hoặc Tài sản kỹ thuật số nhất định, trong phạm vi áp dụng, bất cứ lúc nào, như được chỉ định trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon.
3. Quyền truy cập vào Tài khoản Xexon của bạn sẽ cho phép bạn: (i) yêu cầu Dịch vụ Ví Xexon; (ii) xem số dư và Lịch sử giao dịch của bạn; (iii) nạp tiền, rút và chuyển tài sản kỹ thuật số, mà các tùy chọn đó có sẵn trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon và thỉnh thoảng phải sửa đổi theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi; (iv) thực hiện các hành động khác liên quan đến những điều trên.

IV. ONBOARDING


 1. Bằng cách mở Tài khoản Xexon của bạn và/hoặc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon, trừ khi có quy định khác trong các điều khoản và điều kiện chung có liên quan của tài khoản sau, bạn biết và xác nhận rằng:
  1. Bạn là chủ sở hữu độc quyền có lợi và/hoặc hợp pháp của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào đứng đầu hoặc được nạp vào Tài khoản Xexon của bạn hoặc tiền tệ fiat được sử dụng hoặc được sử dụng để mua Tài sản kỹ thuật số đó, như trường hợp có thể áp dụng các Điều khoản chung này;
  2. Bạn là chủ sở hữu có lợi của Tài khoản Xexon của bạn và không hành động thay mặt hoặc đại diện cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân tự nhiên nào khác;
  3. Bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của Pháp luật hiện hành, liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon, chẳng hạn như thuế, kiểm soát trao đổi và đăng ký;
  4. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi.
 2.  Bạn không có quyền: (i) mở nhiều hơn một Tài khoản Xexon; (ii) mở Tài khoản Xexon mới nếu trước đó chúng tôi đã đình chỉ, giới hạn hoặc chấm dứt Tài khoản Xexon của bạn.
 3.  Khi bạn yêu cầu Xexon mở Tài khoản, bạn sẽ cung cấp cho Xexon tất cả thông tin và/hoặc tài liệu, theo yêu cầu của Xexon hoặc bất kỳ bên thứ ba nào thay mặt xexon, để Xexon có thể xác minh danh tính của bạn và xác nhận các nguồn tài trợ và giao dịch của bạn. Xexon hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho nó cũng có thể xác minh thông tin và / hoặc tài liệu do bạn cung cấp từ cơ sở dữ liệu an toàn mà bạn đồng ý rõ ràng bằng cách tham gia Thỏa thuận này. Bạn ủy quyền cho Xexon thực hiện bất kỳ kiểm tra xác minh danh tính điện tử nào đối với bạn trực tiếp hoặc thông qua các bên thứ ba, tại thời điểm tham gia Thỏa thuận này hoặc bất cứ lúc nào sau đó.
 4. Chúng tôi có thể từ chối mở Tài khoản Xexon cho bạn và cấp cho bạn quyền truy cập vào Dịch vụ Ví Xexon hoặc bất kỳ dịch vụ nào trong số đó.
 5.  Bạn đại diện và đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Xexon là đầy đủ, chính xác và cập nhật mọi lúc. Nếu có bất kỳ thay đổi nào trong thông tin này, bạn sẽ thông báo cho Xexon và gửi cho Xexon thông tin chính xác mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.
 6.  Nếu tại bất kỳ thời điểm nào Xexon cần xác minh rằng thông tin về bạn là đầy đủ, chính xác và cập nhật, Xexon sẽ liên hệ với bạn và yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin hoặc bạn trải qua quá trình xác minh một lần nữa. Nếu bạn không hoàn thành tất cả các bước cần thiết hoặc nếu bạn không cung cấp cho Xexon thông tin cập nhật, Xexon sẽ không thể cung cấp cho bạn Dịch vụ Ví Xexon và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào bạn phải chịu do đó.
 7.  Bạn cam kết cung cấp tất cả các phần cứng cần thiết, cũng như cài đặt tất cả các phần mềm cần thiết, bao gồm bảo mật và chống vi-rút, để bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon theo các Điều khoản chung này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm giữ an toàn cho thiết bị của mình và duy trì bảo mật và kiểm soát đầy đủ tên người dùng, mật khẩu của mình và sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ Ví Xexon thông qua thiết bị của bạn, bất kể quyền truy cập đó có thể được thực hiện mà không có kiến thức, thẩm quyền hoặc sự đồng ý của bạn hay không. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do việc sử dụng như vậy. Trong trường hợp thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp hoặc đã bị truy cập hoặc sử dụng trái phép, bạn sẽ thông báo cho Xexon về điều này và nếu thiết bị đã được truy cập hoặc sử dụng trái phép, bạn sẽ, càng sớm càng tốt, đặt lại mật khẩu.

V. NẠP TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ


1. Bạn có thể nạp tiền tài sản kỹ thuật số vào Tài khoản Xexon của mình bất cứ lúc nào bằng cách thực hiện chuyển Tài sản kỹ thuật số từ ví cá nhân sang Ví tài sản kỹ thuật số của bạn trên Xexon, trong khi các yêu cầu cụ thể cho số tiền tối thiểu của mỗi Tài sản kỹ thuật số có thể áp dụng theo thời gian, như được chỉ định là Nền tảng Xexon.
2. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng: (i) bạn có địa chỉ chính xác cho Ví tài sản kỹ thuật số của mình khi bạn chuyển Tài sản kỹ thuật số từ ví cá nhân của mình; (ii) Tài sản kỹ thuật số mà bạn nạp vào Ví tài sản kỹ thuật số của bạn hiện đang được Xexon phê duyệt và hỗ trợ và không phải chịu lệnh cấm hoặc hạn chế liên quan đến việc đứng đầu đó, như được chỉ ra trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon. Nếu bạn chuyển Tài sản Kỹ thuật số đến một địa chỉ không chính xác hoặc nếu Tài sản kỹ thuật số được chuyển giao không được Xexon chấp thuận và hỗ trợ hoặc phải chịu lệnh cấm hoặc hạn chế liên quan đến việc đứng đầu đó, như được chỉ ra trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon, Tài sản kỹ thuật số của bạn sẽ bị mất không thể đảo ngược. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bạn cho bất kỳ mất mát như vậy.
3. Việc chuyển khoản vào Ví Tài sản Kỹ thuật số của bạn sẽ được xác nhận sau khi số dư của Ví Tài sản Kỹ thuật số của bạn đã được cập nhật với số tiền tương ứng.
4. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ chuyển khoản nào vào Ví Tài sản Kỹ thuật số của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi sẽ chuyển lại cùng một số tài sản kỹ thuật số có liên quan vào ví mà nó đã được gửi.
5. Nếu bạn không có Tài sản kỹ thuật số cần thiết cho mục đích của mình hoặc phải chịu các lệnh cấm hoặc hạn chế nạp tiền như được chỉ định trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon, bạn có thể bắt đầu mua Tài sản kỹ thuật số bằng cách chuyển giá của chúng (i) vào tài khoản ngân hàng Xexon được chỉ định thông qua chuyển khoản ngân hàng; hoặc (ii) bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ và hướng dẫn Xexon tiến hành giao dịch mua hàng có liên quan và /hoặc bắt đầu Giao dịch trao đổi theo Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Trao đổi Xexon, tùy thuộc vào loại Tài sản kỹ thuật số phải đứng đầu. Tất cả các khoản phí và lệ phí cho các giao dịch theo câu trước, bao gồm cả chuyển khoản ngân hàng và / hoặc thanh toán bằng thẻ, nếu có, sẽ được chi phí của bạn, trừ khi có quy định khác trên Nền tảng Xexon tại một thời điểm nhất định. Mỗi giao dịch chuyển khoản ngân hàng và thanh toán thẻ, cũng như bất kỳ mối quan hệ nào phát sinh từ đó, được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có liên quan. Sau khi mua, tương ứng trao đổi, các tài sản kỹ thuật số có liên quan được nạp vào Ví tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Xexon của bạn và có thể được sử dụng cho các mục đích theo Nghệ thuật. V.1. Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ theo (ii) ở trên, giao dịch mua hàng luôn được theo sau bởi Еxchange Тransaction, trong đó chỉ có số tiền thu được sau này, khi cả giao dịch mua và Giao dịch trao đổi đã được thực hiện, được nạp vào Ví tài sản kỹ thuật số của Tài khoản Xexon của bạn. Các giao dịch là không thể đảo ngược khi bạn đã cung cấp các lệnh và / hoặc thanh toán có liên quan cho Xexon và bạn không được thay đổi, rút hoặc hủy ủy quyền cho Xexon để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào đang chờ xử lý hoặc hoàn thành một phần. Xexon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào đã hoàn thành một phần hoặc sự chậm trễ trong việc xử lý các lệnh của bạn.

VI. RÚT (TIỀN / TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ)


1. Theo các điều khoản cụ thể của Điều khoản và Điều kiện chung xexon , nếu có, bạn có thể yêu cầu: rút toàn bộ hoặc một phần Tài sản kỹ thuật số khác với tài sản được sử dụng làm Tài sản thế chấp vào ví cá nhân của bạn.
2. Việc rút tiền trong giới hạn quy định trên Nền tảng Xexon, thỉnh thoảng phải sửa đổi theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi, sẽ được Xexon xử lý chậm nhất vài ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của bạn. Trong trường hợp rút tiền vượt quá giới hạn trên, để đảm bảo sự an toàn của Tài sản và Lãi suất Kỹ thuật số, nếu có, trong Tài khoản Xexon của bạn, cũng như sự chậm trễ vì lý do kỹ thuật, việc xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, Xexon dành những nỗ lực đáng kể để đảm bảo rằng bất kỳ sự rút tiền nào nằm trong các giả thuyết theo câu trước sẽ được xử lý không muộn hơn 72 (bảy mươi hai) giờ theo yêu cầu của bạn.

VII. CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN KỸ THUẬT SỐ


1. Bạn có thể chuyển bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào khác ngoài tài sản được sử dụng làm Tài sản thế chấp và tài sản liên quan đến việc áp dụng lệnh cấm hoặc hạn chế chuyển tài sản kỹ thuật số, như được chỉ định trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon, từ Ví tài sản kỹ thuật số của bạn sang ví được chỉ định của bên thứ ba.
2. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các giao dịch chuyển tài sản kỹ thuật số theo hướng dẫn của bạn và không đảm bảo danh tính của bất kỳ người nhận nào. Bạn sẽ xác minh tất cả thông tin giao dịch trước khi gửi hướng dẫn chuyển giao tài sản kỹ thuật số cho Xexon. Việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số không thể bị hủy bỏ hoặc đảo ngược sau khi được Xexon xử lý . Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của bất kỳ hướng dẫn nào được gửi đến Xexon và bất kỳ lỗi nào cũng có thể dẫn đến việc mất tài sản kỹ thuật số không thể đảo ngược của bạn.
3. Bạn phải có đủ Tài sản kỹ thuật số trong Ví tài sản kỹ thuật số của mình trước khi hướng dẫn Xexon thực hiện bất kỳ chuyển giao tài sản kỹ thuật số nào. Trong trường hợp thiếu tài sản kỹ thuật số có liên quan trong Ví tài sản kỹ thuật số của bạn, việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số sẽ bị Xexon từ chối . Bằng cách hướng dẫn Xexon thực hiện Chuyển giao tài sản kỹ thuật số, bạn ủy quyền cho Xexon ghi nợ Ví tài sản kỹ thuật số của mình cho toàn bộ số tài sản kỹ thuật số cần thiết để hoàn thành Chuyển giao tài sản kỹ thuật số.
4. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoặc trách nhiệm pháp lý đối với việc giao hàng, chất lượng, an toàn, tính hợp pháp hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào khác mà bạn có thể mua hoặc bán cho hoặc từ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người mua bên thứ ba hoặc người bán mà bạn giao dịch sẽ hoàn thành giao dịch hoặc được ủy quyền để làm như vậy. Nếu bạn gặp sự cố với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào được mua từ hoặc bán cho bên thứ ba, sử dụng Tài sản kỹ thuật số được chuyển từ Ví tài sản kỹ thuật số của bạn hoặc nếu bạn có tranh chấp với bên thứ ba đó, bạn sẽ giải quyết tranh chấp trực tiếp với bên thứ ba đó.

VIII. CÔNG BỐ RỦI RO


1. Tài sản kỹ thuật số dễ mất đi giá trị hơn so với hầu hết các loại tiền pháp định (fiat money) và các tài sản khác, và sự khó lường này của chúng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thị trường Tài sản kỹ thuật số và chúng tôi không đưa ra các đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến giá trị thực hoặc nhận thức của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào và chất lượng, sự phù hợp, sự thật, tính hữu ích, độ chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ dữ liệu nào do Xexon cung cấp . Do đó, bạn sẽ xem xét cẩn thận liệu việc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không trong điều kiện tài chính của bạn.
2. Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền hoặc đấu thầu hợp pháp, không được chính phủ hoặc ngân hàng trung ương hỗ trợ và chủ yếu không có bất kỳ tài sản cơ bản, dòng doanh thu hoặc nguồn giá trị khác.
3. Tình trạng pháp lý của Tài sản kỹ thuật số hiện đang bất ổn, sự khác nhau giữa các khu vực pháp lý và có sự không chắc chắn đáng kể. Những thay đổi hoặc hành động lập pháp và quy định liên quan đến Tài sản kỹ thuật số hoặc công nghệ blockchain ở cấp tiểu bang hoặc quốc tế có thể ảnh hưởng nhiều hoặc ít, nếu có, việc sử dụng, chuyển nhượng, trao đổi và giá trị của Tài sản kỹ thuật số, cũng như việc cung cấp Dịch vụ Ví Xexon hoặc bất kỳ dịch vụ nào trong số đó. Giá trị của Tài sản kỹ thuật số có thể bắt nguồn từ sự sẵn sàng tiếp tục của những người tham gia thị trường để trao đổi tiền pháp định với Tài sản kỹ thuật số, điều này có thể dẫn đến mất vĩnh viễn và toàn bộ giá trị của một Tài sản kỹ thuật số cụ thể nếu thị trường của nó biến mất.
4. Ngoài ra, một số giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là được thực hiện khi được ghi lại trên sổ cái công khai, không phải lúc nào cũng là ngày hoặc thời gian bạn bắt đầu giao dịch. Quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số thường được xác định bởi một sổ cái công khai phi tập trung và thường không thể bị hủy bỏ hoặc đảo ngược.
5. Bản chất của Tài sản kỹ thuật số có thể dẫn đến tăng nguy cơ gian lận hoặc tấn công mạng và bất kỳ tổn thất nào do các giao dịch gian lận hoặc ngẫu nhiên có thể sẽ không thể phục hồi được.
6. Lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp tư vấn đầu tư và thông tin đến từ Xexon sẽ không được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư vào một Tài sản kỹ thuật số cụ thể.
7. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH XEM VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀO CÓ HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN HAY KHÔNG VÀ BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀY NẾU VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ LÀ BẤT HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN, XIN VUI LÒNG TÌM KIẾM TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP.
8. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng Tài khoản Xexon và Dịch vụ Ví Xexon có nguy cơ của riêng bạn. Phần này không đầy đủ và không tiết lộ tất cả các rủi ro liên quan đến Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon. Do đó, bạn sẽ xem xét cẩn thận liệu việc sử dụng như vậy có phù hợp với bạn trong hoàn cảnh và nguồn tài chính của bạn hay không.

IX. FORKS


1. Điều quan trọng là bạn hiểu rằng các giao thức cơ bản của mạng Tài sản kỹ thuật số có thể có những thay đổi đột ngột trong quy tắc hoạt động và thỉnh thoảng, các bên thứ ba có thể tạo một bản sao của mạng tài sản kỹ thuật số và thực hiện các thay đổi trong quy tắc hoạt động hoặc các tính năng khác có thể dẫn đến nhiều phiên bản của mạng và nhiều hơn một phiên bản của Tài sản kỹ thuật số. Điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị và chức năng của Tài sản kỹ thuật số ban đầu và chúng tôi có thể tạm thời đình chỉ các dịch vụ của mình trong khi chúng tôi xác định, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, mạng nào sẽ hỗ trợ.
2. Các mạng và Tài sản kỹ thuật số như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi có thể quyết định từ bỏ hoặc không hỗ trợ bản gốc hoặc bản sao của Tài sản kỹ thuật số. Chúng tôi có thể quyết định có hay không việc giữ lại các tài sản kỹ thuật số không được hỗ trợ.

X. NGHĨA VỤ VÀ BẢO HÀNH


  1. Bạn tuyên thệ, bảo đảm và xác nhận rằng:
   1. Bạn đáp ứng các điều kiện theo Mục IV;
   2. Bạn thực hiện hợp lệ bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Thỏa thuận;
   3. Tài sản kỹ thuật số mà bạn đã nạp vào Tài khoản Xexon của bạn hoặc các khoản tiền mà bạn đã hoặc sẽ sử dụng để mua Tài sản kỹ thuật số để được nạp vào Tài khoản Xexon của bạn, phải không bắt nguồn từ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào khác theo bất kỳ Luật hiện hành nào trong thẩm quyền tương ứng;
   4. Bạn đã gửi cho Xexon bản chính xác và cập nhật thông tin và tài liệu của bạn;
   5. Bạn biết rằng bạn phải tuân theo quy định về thuế trong thẩm quyền của mình và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ việc nộp/báo cáo và nộp bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế có thẩm quyền, theo yêu cầu của Luật hiện hành. Xexon sẽ không được yêu cầu bồi thường cho bạn về nghĩa vụ thuế của bạn hoặc tư vấn cho bạn liên quan đến các vấn đề thuế của bạn. Sự không chắc chắn trong luật thuế liên quan đến Tài sản kỹ thuật số có thể khiến bạn phải đối mặt với bất kỳ hậu quả thuế nào hiện chưa biết hoặc trong tương lai, liên quan đến việc bạn nắm giữ Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon, mà Xexon sẽ không phải chịu trách nhiệm. Bạn sẽ giữ Xexon vô hại từ bất kỳ chi phí và tổn thất nào, do sự không chắc chắn trên;
   6. Bạn biết rằng bạn sử dụng Tài khoản Xexon, Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon hoàn toàn có nguy cơ của riêng bạn.
   2. Bạn cam kết:
   1. Sử dụng Tài khoản Xexon, Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon một cách thiện chí;
   2. Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này, Chính sách bảo mật và Chính sách Cookie hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào có liên quan;
   3. Không thực hiện hành vi xuyên tạc, gian lận, hành vi xấu độc hoặc hoạt động tội phạm nào;
   4. Không sử dụng Tài khoản Xexon, Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon để thực hiện spam điện tử hoặc phân phối bất kỳ tài liệu quảng cáo, quảng cáo hoặc tiếp thị không mong muốn hoặc trái phép, thư rác hoặc thư chuỗi;
   5. Không cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc gây hiểu nhầm;
   6. Không can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt mạng, hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của chúng tôi;
   7. Không truyền hoặc tải lên bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm hoặc chương trình độc hại nào khác hoặc cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản, trang web, mạng hoặc hệ thống của người dùng khác liên quan đến Dịch vụ Ví Xexon;
   8. Không phá hủy, cố gắng dich ngược mã nguồn của Xexon, tháo rời bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của Xexon dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/ hoặc của các đối tác của Xexon;
   9. Không gây ra hoặc chạy bất kỳ chương trình hoặc script code nào cho mục đích thu thập thông tin, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của Xexon hoặc cản trở quá mức hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ chực năng nào của Dịch vụ Ví Xexon;
   10. Không sử dụng Nền tảng Xexon theo cách có thể làm hư hỏng, vô hiệu hóa, làm suy yếu Nền tảng Xexon, hoặc can thiệp vào người dùng khác hoặc ảnh hưởng đến danh tiếng của Xexon . Bạn cam kết không được truy cập trái phép vào Tài khoản Xexon hoặc Ví tài sản kỹ thuật số của người dùng khác;
   11. Không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây làm giảm hiệu suấthoạt động cho cơ sở hạ tầng Xexon (bao gồm máy chủ, mạng, trung tâm dữ liệu và thiết bị liên quan của chúng tôi) và can thiệp bất lợi, chặn hoặc chiếm đoạt bất kỳ hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin nào thuộc về người dùng khác của Dịch vụ Ví Xexon;
   12. Lưu giữ những dữ liệu cần thiết để sử dụng Tài khoản Xexon không khả dụng cho bên thứ ba;
   13. Thông báo cho Xexon về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin và tài liệu được gửi cho Xexon , đặc biệt là trong chi tiết liên lạc của bạn, trong vòng 1 (một) ngày kể từ ngày thay đổi.

XI. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT XEXON


1. Chương trình tiếp thị liên kết Xexon được áp dụng cho tất cả các khách hàng giới thiệu Khách hàng mới, những người trước đây chưa mở Tài khoản Xexon, đến Xexon (“Khách hàng được giới thiệu”), tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện quy định tại Đây, điều chỉnh Dịch vụ Ví Xexon có liên quan (nếu và trong phạm vi áp dụng), cũng như trên Nền tảng Xexon.
2. Việc tham gia Chương trình giới thiệu Xexon là không thể chuyển nhượng và không thể bán, tặng hoặc trao cho bất kỳ người nào khác ngoài bạn.
3. Xexon có quyền sửa đổi hoặc bổ sung các điều khoản và điều kiện của Chương trình giới thiệu Xexon, như đã nêu ở đây và trên Nền tảng Xexon, bất cứ lúc nào, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của nó. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy sẽ trở nên hợp lệ và có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày xuất bản trên Nền tảng Xexon trừ khi có chỉ định khác.

XII. TỪ CHỐI CUNG CẤP DỊCH VỤ VÍ XEXON. HẠN CHẾ, ĐÌNH CHỈ HOẶC CHẤM DỨT DỊCH VỤ VÍ XEXON. ĐÓNG TÀI KHOẢN.


1. Xexon có quyền, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình, từ chối xử lý hoặc hủy bỏ bất kỳ yêu cầu nào từ bạn liên quan đến Dịch vụ Ví Xexon, bao gồm cả mục đích tuân thủ bất kỳ Luật hiện hành nào.
2. Việc nạp tài sản kỹ thuật số vào Ví tài sản kỹ thuật số của bạn có thể phải tuân theo một số giới hạn nhất định do Xexon áp đặt (thỉnh thoảng có thể được sửa đổi theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Xexon).
3. Xexon có thể, bất cứ lúc nào và không có trách nhiệm pháp lý, chấm dứt, đình chỉ, hạn chế hoặc đảo ngược việc sử dụng dịch vụ ví Xexon hoặc quyền truy cập của bạn vào Tài khoản Xexon của bạn (bao gồm đóng băng hoặc đóng tài khoản Xexon của bạn, từ chối xử lý bất kỳ yêu cầu nào của bạn hoặc đảo ngược một hành động đã thực hiện), bao gồm nhưng không giới hạn ở: (a) trong trường hợp bạn vi phạm các Điều khoản chung này và bất kỳ điều khoản áp dụng nào khác, hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào; (b) với mục đích tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý, lệnh của tòa án, hành động của bất kỳ cơ quan chính phủ nào hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào; (c) khi Xexon nghi ngờ rằng một giao dịch hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon có thể sai hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào (như rửa tiền, tài trợ khủng bố, cũng như các hoạt động gian lận), hoặc Tài khoản Xexon của bạn đã bị xâm phạm; (d) Tài khoản Xexon của bạn phải tuân theo bất kỳ thủ tục pháp lý nào; (e) để khắc phục ảnh hưởng của bất kỳ khiếm khuyết hoặc thỏa hiệp nào đối với bất kỳ hệ thống thông tin nào liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ Ví Xexon; (f) vì lý do tuân thủ và giám sát, bao gồm trong trường hợp có sự khác biệt giữa hồ sơ chi tiêu của bạn và loại nhóm người tiêu dùng bạn thuộc về; (g) để bảo trì hệ thống; hoặc (h) nếu có sự thay đổi trong các tiêu chí đủ điều kiện để mở Tài khoản Xexon hoặc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon. Trong các trường hợp trên, Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Xexon của bạn có thể bị đóng băng trong một khoảng thời gian không xác định cho đến khi vấn đề được giải quyết.
4. Xexon có thể, bất cứ lúc nào và không có trách nhiệm pháp lý: (a) cập nhật hoặc thay đổi bất kỳ tính năng, thành phần hoặc nội dung nào của Dịch vụ Ví Xexon, ngừng chấp nhận và hỗ trợ bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào và thay thế chúng bằng Tài sản kỹ thuật số được Xexon chấp nhận và hỗ trợ, được xác định theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Xexon, nếu có sẵn trong Tài khoản Xexon của Khách hàng tại thời điểm chấm dứt. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ nội dung, thành phần, tính năng hoặc Tài sản kỹ thuật số cụ thể nào như vậy sẽ luôn có sẵn cho bạn; hoặc (b) đình chỉ, chấm dứt, hủy bỏ hoặc thay đổi bất kỳ chương trình khuyến khích nào và / hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào liên quan đến chương trình đó.
5. Nếu chúng tôi quyết định thực hiện bất kỳ hành động nào theo Nghệ thuật. XIV.3 và XIV.4, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo đầy đủ về điều này trừ khi nó là không thực tế, không thể hoặc bất hợp pháp để làm như vậy. Sự đảo ngược có thể xảy ra một khi lý do cho việc đình chỉ hoặc giới hạn có liên quan không còn tồn tại. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ giao dịch bị đình chỉ, đảo ngược hoặc chấm dứt nào ở một mức giá cụ thể hoặc theo các điều khoản cụ thể.
6. Nghĩa vụ của bạn theo các Điều khoản chung này sẽ tiếp tục trong trường hợp có bất kỳ hạn chế, đình chỉ, đảo ngược hoặc chấm dứt theo Nghệ thuật. XIV.3 và XIV.4 và bạn sẽ không được giải phóng khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đã phát sinh trước đó.
7. Xexon sẽ không nợ bạn bất kỳ khoản thanh toán, bồi thường hoặc thiệt hại nào liên quan đến bất kỳ sự đình chỉ, hạn chế, chấm dứt, đảo ngược hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon, bất kể lý do đó.
8. Quyền đình chỉ, hạn chế, chấm dứt, đảo ngược và chấm dứt của chúng tôi theo Mục XIV này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà chúng tôi có thể có (cho dù theo các Điều khoản chung, Luật hiện hành hoặc cách khác).
9. Bạn có thể đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng bất kỳ Dịch vụ Ví Xexon nào hoặc đóng Tài khoản Xexon của bạn. Để làm như vậy, bạn sẽ gửi yêu cầu cho Xexon dưới dạng và cùng với các tài liệu và thông tin hỗ trợ có liên quan, theo yêu cầu của Xexon . Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện như vậy vì chúng tôi có thể xem xét áp dụng cho việc đình chỉ, chấm dứt hoặc đóng cửa đó, đặc biệt là tất cả các khoản nợ của bạn đối với Xexon sẽ được giải quyết trước đó.).
10. Nếu bạn có số dư còn lại trong Tài khoản Xexon của mình, đã bị đình chỉ hoặc đóng, bạn có quyền thu hồi Tài sản kỹ thuật số đó trừ khi chúng tôi bị cấm bởi bất kỳ Luật hiện hành hoặc lệnh của tòa án để phát hành chúng hoặc khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Tài sản kỹ thuật số đó đã được lấy thông qua bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào.

XIII. DỮ LIỆU CÁ NHÂN


1. Chúng tôi chỉ có thể cung cấp Dịch vụ Ví Xexon khi chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.
2. Bằng cách sử dụng Dịch vụ Ví Xexon, bạn đồng ý cho Xexon thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn với mục đích cung cấp cho bạn Dịch vụ Ví Xexon và khai báo, thừa nhận và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi và đồng ý.
3. Chúng tôi có quyền, bất cứ lúc nào, để xác minh Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích chống rửa tiền và chống khủng bố.
4. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bằng cách đóng Tài khoản Xexon của mình. Nếu bạn làm điều này, chúng tôi sẽ ngừng sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích theo Nghệ thuật. XV.2, nhưng chúng tôi có thể cần giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi được yêu cầu bởi bất kỳ Luật hiện hành nào.

XIV. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON ĐƯỢC CUNG CẤP ‘NHƯ HIỆN TẠI’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, NGOẠI TRỪ ĐƯỢC CUNG CẤP RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. XEXON TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH KHÁC, THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO BẠN, CÁC CHI NHÁNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG BUÔN BÁN, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO HOẶC BẤT KỲ HÀNG HÓA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP NGẪU NHIÊN CHO CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY. TRÁCH NHIỆM CỦA XEXON ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH, KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ TÙY CHỌN NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC XEXON LỰA CHỌN, THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT VÀ TUYỆT ĐỐI CỦA CHÚNG TÔI:
1. CUNG CẤP LẠI, THAY THẾ, SỬA CHỮA CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VI PHẠM ĐÃ XẢY RA; HOẶC
2. THANH TOÁN CHI PHÍ CUNG CẤP LẠI, THAY THẾ, SỬA CHỮA DỊCH VỤ VÍ XEXON ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP VI PHẠM XẢY RA.
MẶC DÙ CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐỐI TÁC NÀO CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC KHIẾU NẠI NÀO:
1. DO MỘT SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG HOẶC KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, HẬU QUẢ CỦA NÓ KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC NGAY CẢ KHI TẤT CẢ SỰ CHĂM SÓC ĐÚNG MỨC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN (VÍ DỤ: BẤT KHẢ KHÁNG, BAO GỒM CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA, CHIẾN TRANH HOẶC BẤT ỔN DÂN SỰ, THẢM HỌA, HÀNH ĐỘNG CỦA TÒA ÁN TRONG NƯỚC HOẶC NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, ĐÌNH CÔNG, KHÓA CỬA, TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, HÀNH VI KHỦNG BỐ, BẠO LOẠN);
2. PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN:
1. BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ, ĐÌNH CHỈ, NGỪNG HOẠT ĐỘNG, GIÁN ĐOẠN CỦA NỀN TẢNG XEXON HOẶC CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON;
2. SỰ CỐ, GIÁN ĐOẠN MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG, TƯ NHÂN, KÊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC, HỆ THỐNG THÔNG TIN;
3. HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỘT BÊN MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM;
4. TRÌ HOÃN, THẤT BẠI HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA;
5. BẤT KỲ SỰ TỪ CHỐI XỬ LÝ HOẶC CHO PHÉP, HOẶC BẤT KỲ SỰ ĐẢO NGƯỢC NÀO, BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ;
6. BẠN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HOẶC HOÀN THÀNH BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO DO BẢO TRÌ HỆ THỐNG, SỰ CỐ HOẶC KHÔNG CÓ SẴN CỦA NỀN TẢNG XEXON HOẶC DỊCH VỤ VÍ XEXON;
7. SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON TRÁI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY;
3. DO TUÂN THỦ BẤT KỲ LUẬT PHÁP, LỆNH HOẶC HÀNH VI HIỆN HÀNH NÀO CỦA BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ NÀO;
4. DO HACK, GIẢ MẠO, LÂY TRUYỀN VI-RÚT MÁY TÍNH HOẶC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP DỊCH VỤ VÍ XEXON CÓ LIÊN QUAN, TÀI KHOẢN XEXON CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRONG ĐÓ.
MẶC DÙ CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC, TRỪNG PHẠT, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DOANH THU BỊ MẤT, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, HÀNG THAY THẾ, MẤT CÔNG NGHỆ, MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THIẾT BỊ, BẤT KỂ THIỆT HẠI ĐÓ LÀ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CÓ THỂ THẤY TRƯỚC HOẶC KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC, HOẶC THẬM CHÍ NẾU BẠN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY, VÀ CHO DÙ PHÁT SINH THEO LÝ THUYẾT HỢP ĐỒNG, TRA TẤN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY SẼ VƯỢT QUÁ CÁC KHOẢN PHÍ BẠN ĐÃ TRẢ CHO XEXON CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ XEXON CÓ LIÊN QUAN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 12 THÁNG NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN, LÀM PHÁT SINH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NẾU CÓ. NHỮNG ĐIỀU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP.
CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI NÀO TỪ PHÍA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO DO CHÚNG TÔI HƯỚNG DẪN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG SỰ CHĂM SÓC HỢP LÝ TRONG VIỆC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ (NHƯNG KHÔNG PHẢI CỦA BẤT KỲ NHÀ THẦU PHỤ HOẶC BÊN THỨ BA NÀO KHÁC MÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ CÓ THỂ SỬ DỤNG).
KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY SẼ HOẠT ĐỘNG ĐỂ HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI GIAN LẬN HOẶC SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG.

XV. MẶC ĐỊNH. BỒI THƯỜNG


1. Sự xuất hiện của một trong các sự kiện sau đây cấu thành Sự kiện mặc định:a) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào của Khách hàng theo các Điều khoản chung này;b) Việc Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng theo Thỏa thuận này là hoặc bất hợp pháp;c) Xexon không thể liên lạc với Khách hàng theo hướng dẫn gửi thư gần đây nhất của Khách hàng.
2. Trong trường hợp vỡ nợ, Xexon có quyền:a) Chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức;b) Thực hiện bất kỳ hành động nào mà nó cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
3. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Xexon vô hại, các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, mỗi nhân viên, cán bộ, giám đốc và đại diện tương ứng của họ từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, nợ phải trả, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến các Điều khoản chung này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon vi phạm các Điều khoản chung này hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào.

XVI. CHẤM DỨT


1. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức bằng cách đóng Tài khoản Xexon của bạn, với lý do Nghệ thuật. XVII.2, Thư a) hoặc cách khác, và ngừng sử dụng Dịch vụ Ví Xexon. Thỏa thuận có thể bị chấm dứt khi xexon thông báo bằng văn bản nếu Xexon ngừng cung cấp Dịch vụ Ví Xexon, bất kể lý do.
2. Trong trường hợp Tài khoản Xexon bị đình chỉ hoặc đóng của bạn có số dư chưa thanh toán, bạn có quyền thu hồi Tài sản kỹ thuật số có liên quan, cùng với Lãi suất tích lũy, nếu có, tương ứng với sự tương đương fiat của tài khoản sau, trừ khi chúng tôi bị cấm bởi bất kỳ Luật hiện hành hoặc lệnh của tòa án để phát hành Tài sản và Lãi suất kỹ thuật số đó, nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền được sử dụng để mua Tài sản kỹ thuật số đã thu được thông qua gian lận hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào.
3. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản bất kỳ Bên nào tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với Bên kia đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt Thỏa thuận đó.

XVII. THÔNG BÁO. TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ


1. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này từ Xexon cho Khách hàng sẽ được coi là nhận được hợp lệ khi được gửi đến địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại được sử dụng cuối cùng của Khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thông báo thông qua việc đăng trên Nền tảng Xexon.
2. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này của Khách hàng đến Xexon chỉ được thực hiện qua e-mail bằng tiếng Anh để support@xexon .io.
3. Phản hồi, câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn có thể được chuyển đến Xexon qua e-mail bằng tiếng Anh để support@xexon .io hoặc thông qua các kênh liên lạc khác được Xexon chỉ định theo thời gian trên Nền tảng Xexon. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đối với các vấn đề phức tạp hơn, Xexon có thể mất tới 20 (hai mươi) ngày để quay lại với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trong giai đoạn này.
4. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật và tính xác thực của tất cả các hướng dẫn được gửi qua Nền tảng Xexon và bạn sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các hướng dẫn đó. Chúng tôi sẽ giả định rằng tất cả các hướng dẫn nhận được từ Tài khoản Xexon của bạn đến từ bạn và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ phải xác minh điều này.
5. Bạn chấp nhận rủi ro rằng các hướng dẫn và thông tin của bạn có thể không được bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép khi được cung cấp thông qua Nền tảng Xexon, như được truyền qua Internet.
6. Bất kỳ hướng dẫn nào được gửi đến Xexon chỉ được Xexon coi là nhận được khi chúng tôi đã lấy thành công chúng từ hệ thống có liên quan và thông báo hợp lệ cho bạn về biên nhận. Bất kỳ hướng dẫn nào do bạn gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào sẽ chỉ được họ nhận được theo các điều khoản và điều kiện của họ.
7. Bạn đồng ý rằng, trong phạm vi có bất kỳ điều khoản nào trong khu vực pháp lý địa phương của bạn điều chỉnh thời gian và địa điểm gửi và nhận thông tin liên lạc điện tử, các điều khoản đó sẽ không áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon (tùy thuộc vào mức tối đa được phép theo Luật hiện hành) và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra thông qua việc sử dụng các phương tiện kết nối.
8. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon, hồ sơ của chúng tôi về tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng Nền tảng Xexon và Dịch vụ Ví Xexon vào bất kỳ ngày cụ thể nào sẽ ràng buộc bạn cho tất cả các khiếu nại và mục đích nào. Ngoài ra, bạn đồng ý với sự chấp nhận của tất cả các hồ sơ và tài liệu đó mà không yêu cầu thêm bằng chứng về tính xác thực hoặc chính xác tại tòa án hoặc tổ chức tương tự theo bất kỳ Luật hiện hành nào.

XVIII. LUẬT CHÍNH QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN


1. Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh hoàn toàn bởi luật cơ bản của quyền tài phán Xexon.
2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (Điều khoản chung), trừ khi được giải quyết một cách thân thiện giữa các Bên, sẽ được chuyển đến tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác, được xác định theo luật tố tụng của quyền tài phán của Xexon. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào tuân theo Luật áp dụng theo câu trên sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục hoặc tố tụng tập thể, hợp nhất hoặc đại diện nào. Không có tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp nào khác có thể hợp nhất hoặc tham gia nhiều yêu cầu và có thể chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hợp nhất, đại diện hoặc tập thể nào. Bất kỳ khoản cứu trợ nào được trao không được ảnh hưởng đến các Khách hàng khác của Xexon.

XIX. LINH TINH


1. Việc bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon có thể phải chịu một số khoản phí nhất định, luôn không bao gồm bất kỳ loại thuế nào và có thể được ghi nợ từ Tài khoản Xexon của bạn, nếu có. Các khoản phí như vậy có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của Xexon.
2. Sở hữu trí tuệ vẫn là tài sản độc quyền của Xexon và không thể được sao chép, hiển thị, phân phối, tái bản, phát sóng, truyền tải, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào của Khách hàng, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước đó của chúng tôi.
3. Thỏa thuận này, cùng với Chính sách bảo mật và Chính sách Cookie, đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Xexon liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon. Nó thay thế tất cả các đại diện, hiểu biết, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó giữa bạn và Xexon, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào được công bố.
4. Xexon thỉnh thoảng có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều khoản chung này. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy sẽ trở nên hợp lệ và có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày xuất bản trên Nền tảng Xexon trừ khi có chỉ định khác. Bạn sẽ thường xuyên kiểm tra Nền tảng Xexon để thông báo cho mình về bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy. Chúng tôi cũng có thể, bất cứ lúc nào, thay đổi, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Nền tảng Xexon mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng Nền tảng Xexon và / hoặc Dịch vụ Ví Xexon, sau khi bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy, tương ứng với những thay đổi, đã có hiệu lực, do đó bạn cho biết sự chấp nhận của bạn đối với Các Điều khoản chung được sửa đổi hoặc bổ sung và Nền tảng Xexon đã thay đổi. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các Điều khoản chung này, bạn sẽ ngừng sử dụng Nền tảng Xexon và / hoặc Dịch vụ Ví Xexon ngay lập tức.
5. Các tiêu đề mô tả trong các Điều khoản chung này chỉ được đưa vào để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Hiệp định này.
6. Việc vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản chung này. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản chung này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.
7. Việc Xexon không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản chung này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó hiện tại hoặc tương lai.
8. Cung cấp cho bạn Dịch vụ Ví Xexon không làm cho Xexon trở thành người được ủy thác hoặc cố vấn đầu tư của bạn và không có mối quan hệ ủy thác nào tồn tại giữa chúng tôi. Chúng tôi không có sự tin tưởng hoặc các nghĩa vụ khác đối với Tài khoản Xexon của bạn ngoài những nghĩa vụ được chỉ định rõ ràng dưới đây.
9. Không có quyền và nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ Thỏa thuận được giao hoặc chuyển nhượng, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Xexon. Xexon có quyền giao, ủy quyền hoặc chuyển giao Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo hoặc đồng ý của bạn.
10. Trừ pháp nhân thuộc nhóm công ty Xexon, người không phải là thành viên của Hiệp định này thì không có quyền thi hành.
11. Thỏa thuận này được chuẩn bị và ký kết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp nó hoặc bất kỳ phần nào của nó được dịch sang ngôn ngữ khác vì bất kỳ lý do gì, phiên bản tiếng Anh sẽ chiếm ưu thế.