Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ Xexon Exchange

I. GIỚI THIỆU


Các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Trao đổi Xexon (“Điều khoản chung”) chi phối mối quan hệ hợp đồng giữa bạn (“Khách hàng” hoặc “bạn”) và bất kỳ công ty cổ phần, công ty con hoặc tổ chức nào thuộc nhóm công ty Xexon (“Xexon ” hoặc “chúng tôi”), trong khi bạn và Xexon sau đây được gọi riêng là “Bên” và cùng nhau – là “Bên”, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ Trao đổi Xexon, và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa các Bên.

II. ĐỊNH NGHĨA


1. Tài sản cơ sở là Tài sản kỹ thuật số đầu tiên trong Cặp giao dịch, như được chỉ định trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon, có thể được bạn chọn cho mục đích giao dịch trao đổi;
2. Tài sản đối ứng là Tài sản kỹ thuật số thứ hai trong Cặp giao dịch, như được chỉ định trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon, có thể được bạn chọn cho mục đích giao dịch trao đổi;
3. Exchange là bất kỳ sàn giao dịch nào được Xexon sử dụng cho mục đích giao dịch trao đổi;
4. Giá giao dịch là giá mà Xexon thực hiện Giao dịch trao đổi, bao gồm các khoản phí liên quan, nếu có;
5. Giao dịch hối đoái là giao dịch bán liên quan đến Cặp giao dịch do Khách hàng tạo ra trong Tài khoản Xexon, bằng Lệnh cho Xexon để đặt lệnh bán hàng với Sở giao dịch và thực hiện giao dịch bán hàng và/hoặc giao dịch bán hàng do Xexon thực hiện trên Sàn giao dịch có liên quan;
6. Cặp giao dịch là Tài sản cơ sở và Tài sản đối ứng, mà giao dịch trao đổi được khởi xướng bởi Khách hàng và/hoặc được thực hiện bởi Xexon;
7. Lệnh mua bán là một yêu cầu mà bạn gửi ếến Xexon thực hiện giao dịch trao đổi và nạp tiền thu được, tương ứng với Tài sản truy cập có liên quan, vào Ví tiết kiệm hoặc tín dụng của bạn.

Trừ khi có quy định khác, các tài liệu tham khảo sẽ được thực hiện cho các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon và Các Điều khoản và Điều kiện cho vay Xexon, và tất cả các điều khoản được xác định, được sử dụng trong các Điều khoản chung này, sẽ có ý nghĩa tương tự như điều khoản và điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon hoặc Điều khoản và Điều kiện cho vay Xexon, như trường hợp có thể.

III. KHÁCH HÀNG


 1.  Bạn chỉ có thể tham gia Thỏa thuận này và sử dụng Dịch vụ Trao đổi Xexon nếu đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây:
  1. Bạn đã mở Tài khoản Xexon và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo phần. IV.1, Các mục 1.1, 1.2, 1.4 – 1.8 của Các điều khoản và điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon;
  2. Bạn không phải là công dân hoặc cư dân của Bulgaria, Estonia, Úc, Các tiểu bang New York và Vermont, các khu vực pháp lý khác được quy định trên Nền tảng Xexon (chỉ áp dụng cho các trường hợp trong Phần. V.1.), cũng như Canada và Hoa Kỳ, và bạn không có bất kỳ kết nối liên quan nào với bất kỳ khu vực pháp lý nào mà chúng tôi đã cấm hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ của Xexon;
  3. Bạn đã vượt qua phần Xác minh danh tính trên Nền tảng Xexon.
 2. Khi tham gia Hiệp định này, bạn thừa nhận và xác nhận rằng bạn đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên. Trong trường hợp sau đó chúng tôi xác định rằng bạn đã không đáp ứng hoặc không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số này nữa, chúng tôi có thể đình chỉ việc cung cấp Dịch vụ Trao đổi Xexon và / hoặc Các Dịch vụ Ví Xexon khác cho bạn và đóng Tài khoản Xexon của bạn và không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Trao đổi Xexon và / hoặc Các Dịch vụ Ví Xexon khác.
 3. Bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi, mà không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn, chúng tôi có thể: (i) từ chối yêu cầu sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange của bạn; (ii) thay đổi các điều kiện tham gia Thỏa thuận hoặc sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange; (iii) đình chỉ việc cung cấp dịch vụ Xexon Exchange hoặc tất cả hoặc một phần của Dịch vụ Ví Xexon khác; hoặc (iv) thay đổi, cập nhật, loại bỏ, hủy bỏ, đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc ngừng bất kỳ tính năng, thành phần, nội dung, ưu đãi hoặc kế hoạch giới thiệu nào của Dịch vụ Xexon Exchange.

IV. CÁC TÍNH NĂNG CỤ THỂ CỦA DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE


 1. Dịch vụ Xexon Exchange cho phép bạn bắt đầu thực hiện giao dịch trao đổi, sử dụng tài sản cơ sở trong Ví tiết kiệm hoặc tín dụng của bạn và số tiền thu được tiếp theo, tương ứng với tài sản truy cập có liên quan, vào cùng một Ví tiết kiệm hoặc Tín dụng.
 2. Bạn chỉ có thể bắt đầu Giao dịch trao đổi liên quan đến Các cặp giao dịch và trong giới hạn được chỉ định trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon, thỉnh thoảng phải sửa đổi theo quyết định từ chúng tôi.

V. KHỞI TẠO VÀ THỰC THI GIAO DỊCH


1. Bạn phải chọn loại và số lượng Tài sản cơ sở bạn muốn bán và Tài sản đối ứng bạn muốn mua, do đó chọn Cặp giao dịch, trước khi bạn đặt lệnh với Xexon.
2. Giao dịch trên Xexon Exchange là không thể đảo ngược khi bạn đã cung cấp các lệnh cho Xexon và bạn không thể thay đổi giao dịch đó, bạn cũng không thể rút hoặc hủy lệnh đối với những giao dịch nào đang chờ xử lý hoặc hoàn thành một phần. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các lệnh mua, bán mà bạn đặt . Xexon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào đã hoàn thành một phần.
3. Sau khi bạn đã chọn cặp giao dịch, nếu giao dịch có thể được thực hiện bởi Xexon, giao dịch sau sẽ hiển thị cho bạn giá (price) có liên quan trong Tài khoản Xexon. Nếu Giao dịch có thể được thực hiện tại nhiều hơn một Sàn giao dịch, Xexon sẽ cố gắng thực hiện giao dịch với mức giá tốt nhất có sẵn tại các Sàn giao dịch này. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng của bất kỳ mức giá nào.
4. Order của bạn sẽ được Xexon xử lý ngay lập tức, trong khi trạng thái của Order có thể được theo dõi trong Tài khoản Xexon của bạn. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, việc xử lý có thể mất một khoảng thời gian lâu hơn, và Xexon không thể chịu trách nhiệm cho điêu này. Xexon luôn cố gắng tốt nhất có thể để đảm bảo rằng bất kỳ quá trình xử lý nào nằm trong các giả thuyết theo câu trước sẽ được xử lý không muộn hơn 72 (bảy mươi hai) giờ theo Lệnh của bạn.
5. Sau khi Lệnh của bạn đã được thực hiện, Tài sản đã được nạp vào Tài khoản Xexon của bạn, đồng nghĩa với số dư Tài khoản Xexon của bạn đã được cập nhật.
6. Order của bạn có thể bị từ chối (i) do lỗi đường truyền và/hoặc lý do kỹ thuật; (ii) trong trường hợp chênh lệch giá đáng kể; hoặc (iii) trong trường hợp không có đủ Tài sản đối ứng trên Sàn giao dịch.
7. Chúng tôi có thể ra quyết định đảo ngược hoặc điều chỉnh bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Xexon, tương ứng với bất kỳ khoản hoàn tiền, tiền thưởng hoặc loại phần thưởng nào khác liên quan đến giao dịch đó, nếu có, trong trường hợp có lỗi trong giá mua bán của tài sản kỹ thuật số đi chệch khỏi giá thị trường hiện hành và đã xảy ra do hệ thống hoặc lỗi kỹ thuật được Xexon phát hiện. Trong trường hợp đảo ngược, tài sản truy cập của giao dịch và / hoặc bất kỳ khoản hoàn tiền, tiền thưởng hoặc loại phần thưởng nào khác liên quan đến nó, nếu có, sẽ được rút khỏi Ví Xexon của tài khoản Xexon của bạn và hoàn lại cho bên mua bán với bạn.

VI. NGHĨA VỤ VÀ BẢO HÀNH


 1. Bạn tuyên thệ, bảo đảm và xác nhận rằng:
  1. Bạn đáp ứng các điều kiện theo phần. III.1.;
  2. Bạn thực hiện hợp lệ bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Thỏa thuận;
  3. Tài sản cơ sở mà bạn đã nạp hoặc sẽ nạp vào Ví tiết kiệm của Tài khoản Xexon của bạn, tương ứng đã chuyển hoặc sẽ chuyển sang Ví tín dụng của Tài khoản Xexon của bạn, hoặc các khoản tiền mà bạn đã sử dụng hoặc sẽ sử dụng để mua như vậy, không có nguồn gốc từ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào khác theo bất kỳ Luật hiện hành nào trong thẩm quyền tương ứng;
  4. Bạn đã gửi cho Xexon đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin và tài liệu;
  5. Bạn phải tuân theo quy định về thuế trong thẩm quyền của mình và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ việc nộp/báo cáo và nộp bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế có thẩm quyền, theo yêu cầu của Luật hiện hành. Xexon sẽ không được yêu cầu bồi thường cho bạn về nghĩa vụ thuế của bạn hoặc tư vấn cho bạn liên quan đến các vấn đề thuế của bạn. Sự không chắc chắn trong luật thuế liên quan đến Tài sản kỹ thuật số có thể khiến bạn phải đối mặt với bất kỳ hậu quả thuế nào hiện chưa biết hoặc trong tương lai, liên quan đến việc bạn nắm giữ Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange, mà Xexon sẽ không phải chịu trách nhiệm. Bạn sẽ giữ Xexon vô hại từ bất kỳ chi phí và tổn thất nào, do sự không chắc chắn trên;
  6. Bạn biết rằng việc bạn sử dụng Tài khoản Xexon, Nền tảng Xexon và Dịch vụ Xexon Exchange hoàn toàn có thể mang lại rủi ro cho bạn.
 2. Bạn cam kết:
  1. Sử dụng tài khoản Xexon, nền tảng Xexon, dịch vụ Xexon Exchange và các dịch vụ ví Xexon khác một cách thiện chí;
  2. Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này, Chính sách bảo mật và Chính sách Cookie hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào có liên quan;
  3. Không thực hiện bất kỳ hành vi xuyên tạc, gian lận, hành vi phá hoại hoặc hoạt động tội phạm nào;
  4. Không cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc gây hiểu nhầm;
  5. Không can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt mạng, hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của chúng tôi;
  6. Không truyền hoặc tải lên bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm hoặc chương trình độc hại nào khác hoặc cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản, trang web, mạng hoặc hệ thống của người dùng khác liên quan đến Dịch vụ Trao đổi Xexon và/ hoặc Dịch vụ Ví Xexon khác;
  7. Không phá hủy, cố gắng dịch ngược mã nguồn Xexon, hoặc tháo rời bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi hoặc dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/ hoặc của các đối tác của chúng tôi;
  8. Không chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào nhằm mục đích thu thập thông tin, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi hoặc gây cản trở hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của nền tảng Xexon Exchange và / hoặc dịch vụ Ví Xexon khác;
  9. Lưu giữ dữ liệu để sử dụng tài khoản Xexon không khả dụng cho bên thứ ba;
  10. Thông báo cho Xexon về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin và tài liệu mà bạn đã gửi đến Xexon , đặc biệt là trong phần thông tin liên lạc, trong vòng 1 (một) ngày kể từ ngày thay đổi.
  11. Tuân thủ các điều khoản khác theo phần. X.2 của Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon, nếu có.

VII. CÔNG BỐ RỦI RO


1. Tài sản kỹ thuật số dễ mất đi giá trị hơn so với hầu hết các loại tiền pháp định (fiat money) và các tài sản khác, và sự khó lường này của chúng có thể dẫn đến tổn thất đáng kể trong một khoảng thời gian ngắn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thị trường Tài sản kỹ thuật số và chúng tôi không đưa ra các đại diện hoặc bảo đảm liên quan đến giá trị thực hoặc nhận thức của bất kỳ Tài sản kỹ thuật số nào và chất lượng, sự phù hợp, sự thật, tính hữu ích, độ chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ dữ liệu nào do Xexon cung cấp . Do đó, bạn sẽ xem xét cẩn thận liệu việc nắm giữ Tài sản kỹ thuật số có phù hợp với bạn hay không trong điều kiện tài chính của bạn.
2. Tài sản kỹ thuật số không phải là tiền hoặc đấu thầu hợp pháp, không được chính phủ hoặc ngân hàng trung ương hỗ trợ và chủ yếu không có bất kỳ tài sản cơ bản, dòng doanh thu hoặc nguồn giá trị khác.
3. Tình trạng pháp lý của Tài sản kỹ thuật số hiện đang bất ổn, sự khác nhau giữa các khu vực pháp lý và có sự không chắc chắn đáng kể. Những thay đổi hoặc hành động lập pháp và quy định liên quan đến Tài sản kỹ thuật số hoặc công nghệ blockchain ở cấp tiểu bang hoặc quốc tế có thể ảnh hưởng nhiều hoặc ít, nếu có, việc sử dụng, chuyển nhượng, trao đổi và giá trị của Tài sản kỹ thuật số, cũng như việc cung cấp Dịch vụ Ví Xexon hoặc bất kỳ dịch vụ nào trong số đó. Giá trị của Tài sản kỹ thuật số có thể bắt nguồn từ sự sẵn sàng tiếp tục của những người tham gia thị trường để trao đổi tiền pháp định với Tài sản kỹ thuật số, điều này có thể dẫn đến mất vĩnh viễn và toàn bộ giá trị của một Tài sản kỹ thuật số cụ thể nếu thị trường của nó biến mất.
4. Ngoài ra, một số giao dịch tài sản kỹ thuật số được coi là được thực hiện khi được ghi lại trên sổ cái công khai, không phải lúc nào cũng là ngày hoặc thời gian bạn bắt đầu giao dịch. Quyền sở hữu tài sản kỹ thuật số thường được xác định bởi một sổ cái công khai phi tập trung và thường không thể bị hủy bỏ hoặc đảo ngược.
5. Bản chất của Tài sản kỹ thuật số có thể dẫn đến tăng nguy cơ gian lận hoặc tấn công mạng và bất kỳ tổn thất nào do các giao dịch gian lận hoặc ngẫu nhiên có thể sẽ không thể phục hồi được.
6. Lưu ý rằng chúng tôi không cung cấp tư vấn đầu tư và thông tin đến từ Xexon sẽ không được sử dụng làm cơ sở để đưa ra quyết định đầu tư vào một Tài sản kỹ thuật số cụ thể.
7. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH XEM VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀO CÓ HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN HAY KHÔNG VÀ BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀY NẾU VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ LÀ BẤT HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN, XIN VUI LÒNG TÌM KIẾM TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP.
8. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng Tài khoản Xexon và Dịch vụ Ví Xexon có nguy cơ của riêng bạn. Phần này không đầy đủ và không tiết lộ tất cả các rủi ro liên quan đến Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng Dịch vụ Ví Xexon. Do đó, bạn sẽ xem xét cẩn thận liệu việc sử dụng như vậy có phù hợp với bạn trong hoàn cảnh và nguồn tài chính của bạn hay không.

VIII. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


1. DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE ĐƯỢC CUNG CẤP ‘NHƯ HIỆN TẠI’ VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC THEO LUẬT ĐỊNH, TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. XEXON TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH KHÁC, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO BẠN, CÁC CHI NHÁNH CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, SỰ PHÙ HỢP, KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ HÀNG HÓA NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP NGẪU NHIÊN CHO DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY. TRÁCH NHIỆM CỦA XEXON ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH, KHÔNG THỂ LOẠI TRỪ, ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ TÙY CHỌN NÀO SAU ĐÂY ĐƯỢC XEXON LỰA CHỌN, THEO QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT VÀ TUYỆT ĐỐI CỦA CHÚNG TÔI:
1. CUNG CẤP LẠI, THAY THẾ, SỬA CHỮA CÁC DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VI PHẠM ĐÃ XẢY RA; HOẶC
2. THANH TOÁN CHI PHÍ CUNG CẤP LẠI, THAY THẾ, SỬA CHỮA DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP VI PHẠM XẢY RA.
MẶC DÙ CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI HOẶC BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC ĐỐI TÁC NÀO CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC KHIẾU NẠI NÀO:
1. DO MỘT SỰ KIỆN BẤT THƯỜNG HOẶC KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT HỢP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, HẬU QUẢ CỦA NÓ KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC NGAY CẢ KHI TẤT CẢ SỰ CHĂM SÓC ĐÚNG MỨC ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN (VÍ DỤ: BẤT KHẢ KHÁNG, BAO GỒM CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA, CHIẾN TRANH HOẶC BẤT ỔN DÂN SỰ, THẢM HỌA, HÀNH ĐỘNG CỦA TÒA ÁN TRONG NƯỚC HOẶC NƯỚC NGOÀI VÀ CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ, ĐÌNH CÔNG, KHÓA CỬA, TRANH CHẤP LAO ĐỘNG, HÀNH VI KHỦNG BỐ, BẠO LOẠN);
2. PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN:
1. BẤT KỲ SỰ CHẬM TRỄ, ĐÌNH CHỈ, NGỪNG HOẠT ĐỘNG, GIÁN ĐOẠN CỦA NỀN TẢNG XEXON HOẶC CÁC DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE;
2. SỰ CỐ, GIÁN ĐOẠN MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG, TƯ NHÂN, KÊNH THÔNG TIN LIÊN LẠC, HỆ THỐNG THÔNG TIN;
3. HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỘT BÊN MÀ CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM;
4. TRÌ HOÃN, THẤT BẠI HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA;
5. BẤT KỲ SỰ TỪ CHỐI XỬ LÝ HOẶC CHO PHÉP, HOẶC BẤT KỲ SỰ ĐẢO NGƯỢC NÀO, BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ;
6. BẠN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN HOẶC HOÀN THÀNH BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO DO BẢO TRÌ HỆ THỐNG, SỰ CỐ HOẶC KHÔNG CÓ SẴN CỦA NỀN TẢNG XEXON HOẶC DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE;
7. SỬ DỤNG TRÁI PHÉP HOẶC KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÁC DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE TRÁI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY;
8. ĐẢO NGƯỢC HOẶC ĐIỀU CHỈNH BẤT KỲ GIAO DỊCH TRAO ĐỔI NÀO PHÙ HỢP VỚI PHẦN. V.8.
3. DO TUÂN THỦ BẤT KỲ LUẬT PHÁP, LỆNH HOẶC HÀNH VI HIỆN HÀNH NÀO CỦA BẤT KỲ CƠ QUAN CHÍNH PHỦ NÀO;
4. DO HACK, GIẢ MẠO, LÂY TRUYỀN VI-RÚT MÁY TÍNH HOẶC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE CÓ LIÊN QUAN, TÀI KHOẢN XEXON CỦA BẠN HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CÓ TRONG ĐÓ.
MẶC DÙ CÓ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC, TRỪNG PHẠT, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DOANH THU BỊ MẤT, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, HÀNG THAY THẾ, MẤT CÔNG NGHỆ, MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THIẾT BỊ, BẤT KỂ THIỆT HẠI ĐÓ LÀ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, CÓ THỂ THẤY TRƯỚC HOẶC KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC ĐƯỢC, HOẶC THẬM CHÍ NẾU BẠN ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY, VÀ CHO DÙ PHÁT SINH THEO LÝ THUYẾT HỢP ĐỒNG, TRA TẤN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC.
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ XEXON EXCHANGE VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY SẼ VƯỢT QUÁ CÁC KHOẢN PHÍ BẠN ĐÃ TRẢ CHO XEXON CHO VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ XEXON CÓ LIÊN QUAN TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 12 THÁNG NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN, LÀM PHÁT SINH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, NẾU CÓ. NHỮNG ĐIỀU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP.
CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI NÀO TỪ PHÍA BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO DO CHÚNG TÔI HƯỚNG DẪN. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO NHƯ VẬY, TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG SỰ CHĂM SÓC HỢP LÝ TRONG VIỆC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ HƯỚNG DẪN CỦA CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ (NHƯNG KHÔNG PHẢI CỦA BẤT KỲ NHÀ THẦU PHỤ HOẶC BÊN THỨ BA NÀO KHÁC MÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ CÓ THỂ SỬ DỤNG).
KHÔNG CÓ ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY SẼ HOẠT ĐỘNG ĐỂ HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI GIAN LẬN HOẶC SƠ SUẤT NGHIÊM TRỌNG.

IX. MẶC ĐỊNH. BỒI THƯỜNG


1. Sự xuất hiện của một trong các sự kiện sau đây cấu thành Sự kiện mặc định:a) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào của Khách hàng theo các Điều khoản chung này;b) Việc Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng theo Thỏa thuận này là hoặc bất hợp pháp;c) Xexon không thể liên lạc với Khách hàng theo hướng dẫn gửi thư gần đây nhất của Khách hàng.
2. Trong trường hợp vỡ nợ, Xexon có quyền:a) Chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức;b) Thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
3. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Xexon vô hại, các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, mỗi nhân viên, cán bộ, giám đốc và đại diện tương ứng của họ từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, nợ phải trả, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến các Điều khoản chung này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange vi phạm các Điều khoản chung này hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào.

X. CHẤM DỨT


1. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức bằng cách đóng Tài khoản Xexon của bạn, với lý do Phần. XVII.2, mục a) hoặc cách khác, và ngừng sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange. Thỏa thuận có thể bị chấm dứt khi xexon thông báo bằng văn bản nếu Xexon ngừng cung cấp Dịch vụ Xexon Exchange, bất kể lý do.
2. Trong trường hợp Tài khoản Xexon bị đình chỉ hoặc đóng của bạn có số dư chưa thanh toán, bạn có quyền thu hồi Tài sản kỹ thuật số có liên quan, cùng với Lãi suất tích lũy, nếu có, tương ứng với sự tương đương fiat của tài khoản sau, trừ khi chúng tôi bị cấm bởi bất kỳ Luật hiện hành hoặc lệnh của tòa án để phát hành Tài sản và Lãi suất kỹ thuật số đó, nếu có, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng Tài sản kỹ thuật số hoặc tiền được sử dụng để mua Tài sản kỹ thuật số đã thu được thông qua gian lận hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào.
3. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản bất kỳ Bên nào tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với Bên kia đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt Thỏa thuận đó.

XI. THÔNG BÁO


1. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này từ Xexon cho Khách hàng sẽ được coi là nhận được hợp lệ khi được gửi đến địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại được sử dụng cuối cùng của Khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thông báo thông qua việc đăng trên Nền tảng Xexon.
2. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này của Khách hàng đến Xexon chỉ được thực hiện thông qua e-mail bằng tiếng Anh, gửi đến [email protected]

XII. LUẬT CHÍNH QUYỀN VÀ QUYỀN TÀI PHÁN


1. Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh hoàn toàn bởi luật cơ bản của quyền tài phán Xexon.
2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (Điều khoản chung), trừ khi được giải quyết một cách thân thiện giữa các Bên, sẽ được chuyển đến tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác, được xác định theo luật tố tụng của quyền tài phán Xexon. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào tuân theo Luật áp dụng theo câu trên sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không phải với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng tập thể, hợp nhất hoặc đại diện nào. Không có tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp nào khác có thể hợp nhất hoặc tham gia nhiều hơn một yêu cầu và có thể chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hợp nhất, đại diện hoặc tập thể nào. Bất kỳ khoản cứu trợ nào được trao không được ảnh hưởng đến các Khách hàng khác của Xexon.

XIII. LINH TINH


1. Sở hữu trí tuệ vẫn là tài sản độc quyền của Xexon và không thể được sao chép, hiển thị, phân phối, tái bản, phát sóng, truyền tải, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào của Khách hàng, trừ khi có sự đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước đó của chúng tôi.
2. Thỏa thuận này, cùng với Chính sách bảo mật và Chính sách Cookie, đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Xexon liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Xexon Exchange. Nó thay thế tất cả các đại diện, hiểu biết, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó giữa bạn và Xexon, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào được công bố.
3. Xexon thỉnh thoảng có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều khoản chung này. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy sẽ trở nên hợp lệ và có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày xuất bản trên Nền tảng Xexon trừ khi có chỉ định khác. Bạn sẽ thường xuyên kiểm tra Nền tảng Xexon để thông báo cho mình về bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy. Chúng tôi cũng có thể, bất cứ lúc nào, thay đổi, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ tính năng hoặc chức năng nào của Nền tảng Xexon mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng Nền tảng Xexon và / hoặc Dịch vụ Xexon Exchange, sau khi bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy, tương ứng với những thay đổi, đã có hiệu lực, do đó bạn cho biết sự chấp nhận của bạn đối với Các Điều khoản chung được sửa đổi hoặc bổ sung và Nền tảng Xexon đã thay đổi. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với các Điều khoản chung này, bạn sẽ ngừng sử dụng Nền tảng Xexon và / hoặc Dịch vụ Xexon Exchange ngay lập tức.
4. Các tiêu đề mô tả trong các Điều khoản chung này chỉ được đưa vào để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Hiệp định này.
5. Việc vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản chung này. Các điều khoản còn lại của các Điều khoản chung này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.
6. Việc Xexon không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản chung này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó hiện tại hoặc tương lai.
7. Cung cấp cho bạn Dịch vụ Xexon Exchange không làm cho Xexon trở thành người được ủy thác hoặc cố vấn đầu tư của bạn và không có mối quan hệ ủy thác nào tồn tại giữa chúng tôi. Chúng tôi không có sự tin tưởng hoặc các nghĩa vụ khác đối với Tài khoản Xexon của bạn ngoài những nghĩa vụ được chỉ định rõ ràng dưới đây.
8. Không có quyền và nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ Thỏa thuận được giao hoặc chuyển nhượng, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Xexon. Xexon có quyền giao, ủy quyền hoặc chuyển giao Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo hoặc đồng ý của bạn.
9. Trừ pháp nhân thuộc nhóm công ty Xexon, người không phải là thành viên của Hiệp định này thì không có quyền thi hành.
10. Mọi vấn đề không được giải quyết sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Các Điều khoản và Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange, các Điều khoản chung này sẽ chiếm ưu thế, ngoại trừ các trường hợp theo Phần. V.9. trong đó các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange sẽ chiếm ưu thế.
11. Thỏa thuận này được chuẩn bị và ký kết bằng tiếng Anh. Trong trường hợp nó hoặc bất kỳ phần nào của nó được dịch sang ngôn ngữ khác vì bất kỳ lý do gì, phiên bản tiếng Anh sẽ đuợc ưu tiên sử dụng.