Điều khoản và điều kiện sử dụng

I. GIỚI THIỆU


Các Điều khoản và Điều kiện này (các “Điều khoản” hoặc “Điều khoản và Điều kiện” này) có trong tài liệu trên website này, sẽ chi phối việc bạn sử dụng các dịch vụ của Xexon, bao gồm tất cả các trang trong website này (được gọi chung ở đây là “website” này). Các Điều khoản này áp dụng đầy đủ hiệu lực và có hiệu lực đối với việc bạn sử dụng website này và bằng cách sử dụng website này, bạn chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện có trong tài liệu này một cách đầy đủ. Bạn có quyền từ chối sử dụng dịch vụ của Xexon nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện sử dụng này.
Trang web này không dành cho bất kỳ trẻ vị thành niên nào (được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi) và bạn không được sử dụng Trang web này nếu bạn là trẻ vị thành niên.

II.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ


Ngoài nội dung bạn sở hữu, mà bạn có thể đã chọn đưa vào Trang web này, theo các Điều khoản này, Xexon và / hoặc người cấp phép sở hữu tất cả các quyền đối với tài sản trí tuệ và tài liệu có trong Trang web này và tất cả các quyền đó được bảo lưu. Bạn chỉ được cấp giấy phép hạn chế, tùy thuộc vào các hạn chế được quy định trong các Điều khoản này, cho mục đích xem tài liệu có trên Trang web này.

III. HẠN CHẾ


Bạn sẽ bị hạn chế một cách rõ ràng và dứt khoát đối với tất cả những điều sau đây:

1. Bán, cấp giấy phép con và/hoặc thương mại hóa bất kỳ tài liệu nào trên website náy
2. Sử dụng các phương tiện, cách thức mà có thể làm hư hại website này
3. Sử dụng các phương tiện, cách thức mà có thể làm ảnh hưởng đến những user khác của website này
4. Sử dụng Trang web này trái với luật pháp và quy định hiện hành
5. Làm tổn hại, hư hỏng website, và tấn công ảnh hưởng đến các cá nhân (user) hoặc thực thể liên quan đến website
6. Tham gia vào bất kỳ hoạt động khai thác dữ liệu, thu thập dữ liệu, trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ hoạt động tương tự nào khác liên quan đến Trang web này hoặc trong khi sử dụng Trang web này;

Một số nội dung của website bạn sẽ bị hạn chế truy cập, và quản trị website có quyền ngăn chặn bạn truy cập vào bất cứ nội dung nào trên website nếu phát hiện vi phạm mà không cần báo trước. Việc quản lý thông tin truy cập như ID/ mật khẩu truy cập, thuộc hoàn toàn trách nhiệm quản lý của riêng bạn

IV. NỘI DUNG CỦA BẠN


Trong các Điều khoản và Điều kiện này, “Nội dung của bạn” có nghĩa là bất kỳ âm thanh, video, văn bản, hình ảnh hoặc tài liệu khác mà bạn chọn để hiển thị trên Trang web này. Đối với Nội dung của bạn, bằng cách hiển thị nội dung đó, bạn cấp cho Xexon một giấy phép không độc quyền, trên toàn thế giới, không thể hủy bỏ, miễn phí bản quyền, giấy phép con để sử dụng, sao chép, thích nghi, xuất bản, dịch và phân phối nó trong bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông.
Nội dung của bạn phải là của riêng bạn và không được vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào. Xexon có quyền xóa bất kỳ nội dung nào của bạn khỏi Trang web này bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo.

V.KHÔNG CAM KẾT BẢO HÀNH


Trang web này được cung cấp “như những gì nó hiển thị”, với tất cả các lỗi nếu có, và Xexon không đưa ra các đại diện hoặc bảo hành rõ ràng hoặc hàm ý, dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến Trang web này hoặc các tài liệu có trên Trang web này. Ngoài ra, toàn bộ nội dung trên Trang web này sẽ không được hiểu là cung cấp tư vấn hoặc tư vấn cho bạn.

VI.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ


Trong mọi trường hợp, Xexon, cũng như bất kỳ cán bộ, giám đốc và nhân viên nào của Xexon, sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất cứ điều gì phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho dù trách nhiệm đó theo hợp đồng, ép buộc hay không, và Xexon, bao gồm cả cán bộ, giám đốc và nhân viên của Xexon sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả dù là gián tiếp nào, hậu quả hoặc trách nhiệm đặc biệt phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này.

VII. BỒI THƯỜNG


Bạn phải bồi thường toàn bộ chi phí, thiệt hại và phí tổn (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này.

VIII. ĐỒNG Ý GIAO TIẾP


Bạn đồng ý hoàn toàn với việc Xexon sử dụng số điện thoại di động của bạn cho mục đích cung cấp bất kỳ thông tin nào và gửi bất kỳ tin nhắn và thông báo nào liên quan đến quan hệ hợp đồng của bạn và Xexon, bao gồm cả mục đích tiếp thị.

IX. HIỆU LỰC ĐIỀU KHOẢN


Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản này được nhận thấy là không thể thi hành hoặc không hợp lệ theo bất kỳ luật hiện hành nào, việc không thể thi hành hoặc không hợp lệ như vậy sẽ không làm cho các Điều khoản này không thể thi hành hoặc không hợp lệ nói chung và các điều khoản đó sẽ bị xóa mà không ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại trong tài liệu này.

X. THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT ĐIỀU KHOẢN


Xexon có quyền sửa đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào khi thấy phù hợp và bằng cách sử dụng Trang web này, bạn phải xem xét các Điều khoản đó một cách thường xuyên để đảm bảo bạn hiểu tất cả các Điều khoản và Điều kiện điều chỉnh việc sử dụng Trang web này.

XI. CHUYỂN NHƯỢNG


Xexon được phép chỉ định, chuyển nhượng và ký hợp đồng phụ các quyền và/hoặc nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này mà không cần bất kỳ thông báo hoặc sự đồng ý nào. Tuy nhiên, bạn sẽ không được phép chỉ định, chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ bất kỳ quyền và/hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này.

XII. ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN


Các Điều khoản này, bao gồm bất kỳ thông báo pháp lý và tuyên bố từ chối trách nhiệm nào có trên Trang web này, tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Xexon và bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này và thay thế tất cả các thỏa thuận và hiểu biết trước đó có liên quan

XIII. LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN HẠN


Những điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích phù hợp theo luật pháp sở tại của chủ trang web, và bạn phải tuân thủ theo luật sở tại này của chủ trang web để giải quyết những tranh chấp nếu có.