Điều khoản và điều kiện cho vay Xexon

I. GIỚI THIỆU


 1.  Các Điều khoản và Điều kiện cho vay Xexon này (“Điều khoản chung”) chi phối mối quan hệ giữa bạn (“Khách hàng” hoặc “bạn”) và bất kỳ công ty cổ phần, công ty con hoặc tổ chức nào thuộc nhóm công ty Xexon (“Xexon” hoặc “chúng tôi”), trong khi bạn và Xexon sau đây được gọi riêng là “Bên” và cùng nhau – là “Bên”, liên quan đến việc bạn sử dụng các cơ sở tín dụng tiền điện tử do Xexon cấp, và tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý (“Thỏa thuận”) giữa các Bên.

II. ĐỊNH NGHĨA


1. Luật hiện hành là bất kỳ luật, quy chế, quy định, pháp lệnh, điều ước, hướng dẫn, chính sách và hành động nào do bất kỳ cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý nào ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong luật quản lý theo phần. XV.1. và phần. XV.2. của các điều khoản chung này.
2. Tài sản kỹ thuật số là bất kỳ tài sản kỹ thuật số nào, được Xexon chấp nhận và hỗ trợ và phải sửa đổi, cấm và hạn chế bất cứ lúc nào.
3. Sở hữu trí tuệ là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và công nghiệp nào, thuộc về Xexon, ví dụ: nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, bản quyền và các quyền liên quan, bí quyết, nghiên cứu, xuất bản phẩm, thỏa thuận, thương mại và tên công ty, v.v.
4. Lãi suất là lãi suất được chỉ định tích lũy theo các Điều khoản chung này và có thể sửa đổi bất cứ lúc nào.
5. Khoản vay Xexon là bất kỳ cơ sở tín dụng tài sản kỹ thuật số nào do Xexon cấp và tổng số tiền tín dụng do Khách hàng đến xexon cấp bất cứ lúc nào cho đến khi hoàn trả đầy đủ, bao gồm cả gốc, lãi và bất kỳ khoản phí nào do Xexon theo Thỏa thuận này.
6. Tài khoản Xexon là tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp, được mở trên Xexon , thông qua đó bạn có thể sử dụng Khoản vay Xexon và các dịch vụ Xexon khác.
7. Nền tảng Xexon là bất kỳ trang web Xexon, ứng dụng di động Xexon và bất kỳ kênh liên lạc Xexon chính thức nào khác, bao gồm nội dung và dịch vụ được cung cấp trên hoặc thông qua cùng một, và bất kỳ bản cập nhật, nâng cấp và phiên bản nào của chúng.

Trừ khi có quy định khác, các tài liệu tham khảo sẽ được thực hiện cho các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon và Các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange, và tất cả các điều khoản được xác định, được sử dụng trong các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon.

III. KHÁCH HÀNG


1. Bạn chỉ có thể tham gia Thỏa thuận này và sử dụng Khoản vay Xexon khi đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:
1. Bạn không phải là công dân hoặc cư dân của một quốc gia bị trừng phạt theo danh sách cập nhật của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC), Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và bất kỳ quốc gia thành viên EU nào, Kho bạc Vương quốc Anh, v.v.;
2. Bạn không phải là cư dân của một quốc gia hoặc khu vực cấm hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ của Xexon.
3. Bạn đủ 18 tuổi trở lên hoặc đủ tuổi hợp pháp để tham gia quan hệ hợp đồng với Xexon (tùy theo thời điểm nào muộn hơn);
4. Bạn đã mở tài khoản Xexon với Xexon;
5. Bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật và Chính sách cookie của chúng tôi.
2. Khi tham gia Hiệp định này, bạn thừa nhận và xác nhận rằng bạn đáp ứng tất cả các điều kiện nêu trên. Trong trường hợp sau đó chúng tôi xác định rằng bạn đã không đáp ứng hoặc không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào trong số này nữa, chúng tôi có thể đình chỉ việc cung cấp Dịch vụ Ví Xexon cho bạn và đóng Tài khoản Xexon của bạn cũng như không cho phép bạn sử dụng Dịch vụ Ví Xexon.
3. Bất cứ lúc nào, chúng tôi có thể: (i) từ chối yêu cầu của bạn về việc cấp khoản vay Xexon; (ii) thay đổi điều kiện tham gia Hiệp định hoặc sử dụng Khoản vay Xexon; (iii) đình chỉ việc cung cấp Khoản vay Xexon hoặc tất cả hoặc một phần của Dịch vụ Ví Xexon khác; hoặc (iv) thay đổi, cập nhật, loại bỏ, hủy bỏ, đình chỉ, vô hiệu hóa hoặc ngừng bất kỳ tính năng, thành phần, nội dung, ưu đãi hoặc kế hoạch giới thiệu nào của Khoản vay Xexon.

IV. KHOẢN VAY XEXON VÀ TÀI SẢN THẾ CHẤP


1. Xexon sẽ cấp cho bạn khoản vay Xexon trong Tài sản kỹ thuật số, nếu bạn cung cấp tài sản kỹ thuật số cần thiết làm tài sản thế chấp, bằng cách chuyển chúng vào Tài khoản Xexon hoặc bằng cách sử dụng các tài sản có sẵn trong đó (“Tài sản thế chấp”). Tất cả các Tài sản kỹ thuật số như vậy được chỉ định trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon và đôi khi phải sửa đổi.
2. Giá trị khoản vay Xexon được tính theo tỷ lệ cho vay trên giá trị, theo quy định tại Nền tảng Xexon và thỉnh thoảng phải sửa đổi, (“LTV”), so với giá trị của Tài sản thế chấp tại thời điểm cấp. Giá trị của Tài sản thế chấp sẽ được Xexon tính toán linh hoạt theo chính sách hiện hành của nó tại thời điểm này, trên cơ sở tỷ lệ phần trăm ký quỹ áp dụng cho giá trị thị trường của Tài sản thế chấp, theo tỷ lệ trao đổi tương đương với giá trung bình có trọng số khối lượng của Tài sản kỹ thuật số có liên quan, trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu.
3. Bạn phải luôn luôn duy trì Tài sản thế chấp cần thiết theo LTV.
4. Bạn có thể thay thế Tài sản kỹ thuật số được sử dụng làm Tài sản thế chấp bất cứ lúc nào, bằng cách bắt đầu Giao dịch trao đổi (exchange) theo các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange, chỉ với điều kiện LTV áp dụng cho Tài sản cơ sở được sử dụng làm Tài sản thế chấp vượt quá LTV áp dụng cho Tài sản đối ứng dự định làm Tài sản thế chấp của cùng một Khoản vay Xexon thay vì Tài sản cơ sở (Base asset), như được chỉ ra trên Nền tảng Xexon và trong Tài khoản Xexon. Sau khi Lệnh của bạn đã được thực hiện, Tài sản truy cập sẽ được nạp vào Ví tín dụng của Tài khoản Xexon của bạn, tương ứng số dư Khoản vay Xexon của bạn sẽ được cập nhật và việc thay thế sẽ được coi là hoàn thành. Trong trường hợp LTV áp dụng cho Tài sản đối ứng vượt quá tài sản áp dụng cho Tài sản cơ sở, chỉ có Tài sản truy cập tương ứng với LTV ban đầu sẽ được sử dụng làm Tài sản thế chấp và số dư còn lại sẽ theo ý của Khách hàng theo các Điều khoản chung này và các điều khoản và điều kiện chung của Các Dịch vụ Ví Xexon khác. Số lượng thay thế theo phần này. IV.4. sẽ không giới hạn trong khi Khoản vay Xexon là nổi bật.
5. Trừ khi bị cấm bởi bất kỳ Luật hiện hành nào, theo Thỏa thuận này, Xexon được toàn quyền sở hữu tài sản thế chấp trong khi Khoản vay Xexon là chưa thanh toán và có thể thanh lý, xử lý Tài sản thế chấp này dưới bất kỳ hình thức nào theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của mình. Nếu không, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể chuyển đổi, cam kết, tái cam kết, hạ cấp, tái cấu trúc, bán, cho vay hoặc chuyển nhượng, xử lý hoặc sử dụng bất kỳ số tiền nào của Tài sản thế chấp đó, tách biệt hoặc cùng với tài sản khác và trong bất kỳ khoảng thời gian nào, và không giữ lại trong sở hữu và / hoặc kiểm soát của chúng tôi để giao một số tiền tương tự hoặc bất kỳ tài sản nào khác. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ chỉ được thực hiện dưới tên của chúng tôi và bạn sẽ không có lợi ích và trách nhiệm pháp lý từ nó. Trong trường hợp thay thế theo phần này. IV.4., một khi điều tương tự đã được hoàn thành, quyền sở hữu của Xexon, nếu và trong phạm vi có được, sẽ được chuyển sang Tài sản đối kháng được sử dụng làm Tài sản thế chấp của cùng một khoản vay Xexon.
6. Nếu khoản vay Xexon được cấp như một phần của tính năng Xexon Bootster, Mục XIII của Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon sẽ được áp dụng cho phù hợp, trong khi trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các Điều khoản chung này và Mục XIII của Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon, Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon sẽ được áp dụng.

V.TIỀN LÃI


1. Lãi suất kép hàng năm sẽ bắt đầu tích lũy kể từ ngày bắt đầu của Khoản vay Xexon (“Ngày bắt đầu”), theo tỷ lệ được xác định tại thời điểm Khoản vay Xexon được cấp và ghi trong Tài khoản Xexon và trên Nền tảng Xexon. Tiền lãi sẽ được cập nhật theo thời gian.
2. Lãi suất được tính hàng ngày, vào lúc 00:00 UTC vào mỗi ngày dương lịch, trên cơ sở số ngày thực tế trôi qua trong một năm 360 ngày.

VI. CUỘC GỌI KÝ QUỸ. THANH LÝ TÀI SẢN


1. Nếu LTV tăng vượt quá một số ngưỡng nhất định, như được chỉ định trên Nền tảng Xexon, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ phải cung cấp thêm Tài sản thế chấp và / hoặc thực hiện các khoản hoàn trả cần thiết để cân bằng lại Khoản vay Xexon.
2. Nếu LTV tăng vượt quá ngưỡng tối đa cho phép, như đã nêu trên Nền tảng Xexon, Xexon sẽ thanh lý số lượng Tài sản thế chấp cần thiết để cân bằng lại Khoản vay Xexon của bạn, sau khi đã dành những nỗ lực đáng kể để thông báo trước cho bạn, nếu và trong phạm vi có thể trong điều kiện thị trường hiện hành.
3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng do tính chất biến động của thị trường tài sản kỹ thuật số, về mặt kỹ thuật Xexon có thể không thể thông báo cho bạn trước khi thanh lý có liên quan và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm theo dõi các điều kiện thị trường hiện hành tại bất kỳ thời điểm nào và duy trì LTV của bạn theo đầy đủ các Điều khoản chung này.

VII. THỜI HẠN


1. Khoản vay Xexon được đáo hạn trong thời hạn 12 tháng bắt đầu từ Ngày bắt đầu (“Ngày đáo hạn”).

VIII. TRẢ NỢ VÀ RÚT TIỀN


1. Khoản vay Xexon được hoàn trả vào Ngày đáo hạn trừ khi thời hạn của khoản vay được tự động gia hạn theo quy định của phần. VII.2.
2. Bạn có thể hoàn trả bất cứ lúc nào trước Ngày đáo hạn và bất kỳ khoản tiền nào: (i) bằng cách chuyển vào Tài khoản Xexon cùng tài sản kỹ thuật số như Khoản vay Xexon đã cấp hoặc các Tài sản kỹ thuật số khác được Xexon chấp nhận; (ii) với Tài sản thế chấp; hoặc (iii) bằng sự kết hợp của (i) và (ii). Một số quy tắc nhất định có thể áp dụng cho việc trả nợ theo thời gian, như được chỉ ra trên Nền tảng Xexon.
3. Tất cả các khoản hoàn trả được phân bổ đầu tiên cho các khoản phí (nếu có), sau đó đến Lãi suất và cuối cùng đến tiền gốc của khoản vay Xexon.
4. Sau khi khoản vay Xexon đã được hoàn trả đầy đủ, toàn bộ tài sản thế chấp còn lại sẽ được chuyển trở lại Tài khoản Xexon của Khách hàng.
5. Xexon có thể giảm bớt cho Khoản vay của bạn hoặc bất kỳ phần nào của khoản vay, chẳng hạn như tiền gốc hoặc Lãi suất, bất cứ lúc nào, trong điều kiện chúng tôi thấy phù hợp.

IX. NGHĨA VỤ VÀ BẢO HÀNH


 1. Bạn khai báo, bảo đảm và xác nhận rằng:
  1. Bạn đáp ứng các điều kiện theo phần. III.1.;
  2. Bạn là chủ sở hữu độc quyền của Tài sản kỹ thuật số được sử dụng làm Tài sản thế chấp;
  3. Bạn thực hiện hợp lệ bất kỳ hành động nào hoặc tham gia vào bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Thỏa thuận;
  4. Tài sản kỹ thuật số mà bạn đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp làm Tài sản thế chấp, không có nguồn gốc từ rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm nào khác theo bất kỳ Luật hiện hành nào trong thẩm quyền tương ứng;
  5. Bạn đã nộp cho Xexon đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin, tài liệu;
  6. Bạn biết rằng bạn phải tuân theo quy định về thuế trong thẩm quyền của mình và sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ việc nộp / báo cáo và nộp bất kỳ khoản thuế nào do cơ quan thuế có thẩm quyền, theo yêu cầu của Luật hiện hành. Xexon không có nghĩa vụ bi yêu cầu bồi thường cho bạn về nghĩa vụ thuế của bạn hoặc tư vấn cho bạn liên quan đến các vấn đề thuế của bạn. Sự không chắc chắn trong luật thuế liên quan đến Tài sản kỹ thuật số có thể khiến bạn phải đối mặt với bất kỳ hậu quả thuế nào hiện chưa biết hoặc trong tương lai, liên quan đến việc bạn nắm giữ Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, mà Xexon sẽ không phải chịu trách nhiệm. Bạn sẽ không được gây ra bất cứ tổn thất nào cho Xexon, do sự không chắc chắn trên;
  7. Bạn biết rằng bạn sử dụng Tài khoản Xexon và Khoản vay Xexon trên cơ sở đánh giá rủi ro của riêng bạn.
 2. Bạn cam kết:
  1. Sử dụng Khoản vay Xexon và các Dịch vụ Ví Xexon khác một cách thiện chí;
  2. Không vi phạm bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này, Chính sách bảo mật và Chính sách Cookie hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào trong bất kỳ khu vực pháp lý nào có liên quan;
  3. Không thực hiện bất kỳ hành vi xuyên tạc, gian lận, hành vi phá hoại hoặc hoạt động tội phạm nào;
  4. Không cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời hoặc gây hiểu nhầm;
  5. Không can thiệp, chặn hoặc chiếm đoạt mạng, hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin của chúng tôi;
  6. Không truyền hoặc tải lên bất kỳ vi-rút hoặc phần mềm hoặc chương trình độc hại nào khác hoặc cố gắng truy cập trái phép vào tài khoản, trang web, mạng hoặc hệ thống của người dùng khác liên quan đến Dịch vụ cho vay thế chấp Xexon;
  7. Không phá hủy, cố gắng dịch ngược mã nguồn Xexon, hoặc tháo rời bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi hoặc dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và/ hoặc của các đối tác của chúng tôi;
  8. Không chạy bất kỳ chương trình hoặc tập lệnh nào nhằm mục đích thu thập thông tin, lập chỉ mục, khảo sát hoặc khai thác dữ liệu bất kỳ phần nào của bất kỳ chương trình, hệ thống hoặc sản phẩm nào của chúng tôi hoặc gây cản trở hoạt động và / hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ cho vay của Xexon, cũng như những dịch vụ khác trên nền tảng Xexon;
  9. Lưu giữ dữ liệu để sử dụng tài khoản Xexon không khả dụng cho bên thứ ba;
  10. Thông báo cho Xexon về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin và tài liệu mà bạn đã gửi đến Xexon , đặc biệt là trong phần thông tin liên lạc, trong vòng 1 (một) ngày kể từ ngày thay đổi.

X. MẶC ĐỊNH. BỒI THƯỜNG


1. Sự xuất hiện của một trong các sự kiện sau đây cấu thành Sự kiện mặc định:a) Khách hàng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ hoặc bảo đảm nào của Khách hàng theo các Điều khoản chung này;b) Việc Khách hàng thực hiện nghĩa vụ của Khách hàng theo Thỏa thuận này là hoặc bất hợp pháp;c) Xexon không thể liên lạc với Khách hàng theo hướng dẫn gửi thư gần đây nhất của Khách hàng.
2. Trong trường hợp vỡ nợ, Xexon có quyền:a) Chấm dứt Thỏa thuận này có hiệu lực ngay lập tức;b) Thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
3. Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường và giữ Xexon vô hại, các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, mỗi nhân viên, cán bộ, giám đốc và đại diện tương ứng của họ từ và chống lại bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, nợ phải trả, chi phí và chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến các Điều khoản chung này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ vay thế chấp của Xexon vi phạm các Điều khoản chung này hoặc bất kỳ Luật hiện hành nào.

XI. CÔNG BỐ RỦI RO


1. Tình trạng pháp lý của Tài sản kỹ thuật số hiện đang bất ổn, khác nhau giữa các khu vực pháp lý và có sự không chắc chắn đáng kể. Có thể trong tương lai, một số luật, quy định, chính sách hoặc quy tắc liên quan đến Tài sản kỹ thuật số hoặc công nghệ blockchain, có thể được thực hiện, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc hạn chế Khoản vay Xexon hoặc bất kỳ Dịch vụ Ví Xexon nào khác.
2. BẠN CÓ TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH XEM VIỆC SỬ DỤNG KHOẢN VAY XEXON HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀO KHÁC CÓ HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN HAY KHÔNG VÀ BẠN SẼ KHÔNG SỬ DỤNG KHOẢN VAY XEXON HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VÍ XEXON NÀO KHÁC NẾU VIỆC SỬ DỤNG ĐÓ LÀ BẤT HỢP PHÁP TRONG THẨM QUYỀN CỦA BẠN. NẾU BẠN KHÔNG CHẮC CHẮN, XIN VUI LÒNG TÌM KIẾM TƯ VẤN PHÁP LÝ ĐỘC LẬP.
3. Chúng tôi có thể bị buộc đình chỉ hoặc ngừng hoặc thay đổi các khía cạnh của Khoản vay Xexon hoặc bất kỳ Dịch vụ Ví Xexon nào khác trong bất kỳ khu vực pháp lý nào nếu được các cơ quan quản lý hoặc Luật hiện hành yêu cầu, mà không thông báo và vì bất kỳ lý do gì. Trong trường hợp như vậy, Tài sản kỹ thuật số trong Tài khoản Xexon của bạn có thể bị đóng băng trong một khoảng thời gian không xác định cho đến khi vấn đề được giải quyết.
4. Xexon không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi, gián đoạn hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản chung này, trong đó sự chậm trễ hoặc thất bại là trực tiếp hoặc gián tiếp do bất kỳ nguyên nhân nào ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) hành vi của tôn giáo, bản chất, tòa án hoặc chính phủ; (ii) sự cố hoặc gián đoạn trong mạng viễn thông công cộng hoặc tư nhân, các kênh liên lạc hoặc hệ thống thông tin; (iii) hành vi hoặc thiếu sót hành vi của một bên mà chúng tôi không chịu trách nhiệm; (iv) sự chậm trễ, thất bại hoặc gián đoạn hoặc không có sẵn các dịch vụ của bên thứ ba; (v) đình công, khóa cửa, tranh chấp lao động, chiến tranh, hành động khủng bố và bạo loạn.
5. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sử dụng Tài khoản Xexon và Khoản vay Xexon có nguy cơ của riêng bạn. Phần này không đầy đủ và không tiết lộ tất cả các rủi ro liên quan đến Tài sản kỹ thuật số và việc sử dụng Khoản vay Xexon và bất kỳ Dịch vụ Ví Xexon nào khác. Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận liệu việc sử dụng như vậy có phù hợp với bạn trong hoàn cảnh và nguồn lực tài chính của bạn hay không.

XII.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM


1. MẶC DÙ CÓ BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MỘT TRONG HAI BÊN KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BÊN KIA VỀ BẤT KỲ LOẠI THIỆT HẠI NÀO NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MẪU MỰC, TRỪNG PHẠT, GIÁN TIẾP HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở DOANH THU BỊ MẤT, LỢI NHUẬN BỊ MẤT, HÀNG THAY THẾ, MẤT CÔNG NGHỆ, MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN HOẶC MẤT SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC THIẾT BỊ, NGAY CẢ KHI BÊN ĐÓ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY, VÀ CHO DÙ PHÁT SINH THEO LÝ THUYẾT HỢP ĐỒNG, TRA TẤN, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC.
2. Cả chúng tôi và bất kỳ đại lý hoặc người được đề cử nào của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về: (i) việc quản lý hoặc thực hiện Tài sản kỹ thuật số của bạn (bao gồm cả bất kỳ sự giảm giá trị nào); và (i) bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ nào phải trả đối với Tài sản kỹ thuật số của bạn.
3. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản chung này, trong phạm vi được cho phép bởi bất kỳ Luật hiện hành nào, chúng tôi từ chối tất cả các đại diện hoặc bảo đảm khác, thể hiện hoặc ngụ ý, được thực hiện cho bạn, các chi nhánh của bạn hoặc bất kỳ người nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm nào về chất lượng, sự phù hợp, khả năng thương mại, thể lực cho một mục đích cụ thể hoặc cách khác (bất kể bất kỳ quá trình giao dịch nào, tùy chỉnh hoặc sử dụng thương mại) của bất kỳ dịch vụ hoặc bất kỳ hàng hóa nào được cung cấp ngẫu nhiên cho các dịch vụ Xexon theo các Điều khoản chung này.
4. Trách nhiệm của chúng tôi đối với các đại diện và bảo hành không được loại trừ theo các Điều khoản chung này, theo lựa chọn của chúng tôi, được giới hạn ở bất kỳ một trong những việc cung cấp lại, thay thế hoặc sửa chữa, hoặc trả chi phí cung cấp lại, thay thế hoặc sửa chữa, hoặc trả chi phí cung cấp lại các dịch vụ liên quan đến việc vi phạm xảy ra.
5. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH LIÊN QUAN ĐẾN KHOẢN VAY XEXON SẼ VƯỢT QUÁ PHÍ BẠN ĐÃ TRẢ CHO XEXON ĐỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRONG KHOẢNG THỜI GIAN 12 THÁNG NGAY TRƯỚC SỰ KIỆN LÀM PHÁT SINH YÊU CẦU BỒI THƯỜNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÊU TRÊN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG Ở MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP BỞI BẤT KỲ LUẬT HIỆN HÀNH NÀO.

XIII. CHẤM DỨT


1. Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức bằng cách đóng Tài khoản Xexon của bạn và ngừng sử dụng Khoản vay Xexon. Thỏa thuận có thể bị chấm dứt theo thông báo bằng văn bản của Xexon nếu Xexon ngừng cung cấp Khoản vay Xexon, bất kể lý do.
2. Trong trường hợp Tài khoản Xexon bị đình chỉ hoặc đóng của bạn có số dư chưa thanh toán, bạn có quyền thu hồi Tài sản kỹ thuật số có liên quan, trừ khi chúng tôi bị cấm bởi bất kỳ Luật hiện hành hoặc lệnh của tòa án để phát hành Tài sản kỹ thuật số đó, bao gồm nhưng không giới hạn trong trường hợp chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Tài sản kỹ thuật số đã thu được thông qua gian lận hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào.
3. Việc chấm dứt Thỏa thuận này sẽ không ngăn cản bất kỳ Bên nào tìm kiếm bất kỳ biện pháp khắc phục nào đối với Bên kia đối với bất kỳ hành vi vi phạm Thỏa thuận này xảy ra trước khi chấm dứt Thỏa thuận đó.

XIV. THÔNG BÁO


1. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này từ Xexon cho Khách hàng sẽ được coi là nhận được hợp lệ khi được gửi đến địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại được sử dụng cuối cùng của Khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có thể cung cấp thông báo thông qua việc đăng trên Nền tảng Xexon.
2. Mọi thông báo do Khách hàng yêu cầu hoặc thực hiện theo các Điều khoản chung này của Khách hàng gửi xexon chỉ được thực hiện thông qua e-mail bằng tiếng Anh, gửi đến [email protected]

XV. LUẬT NHÀ NƯỚC VÀ QUYỀN TÀI PHÁN


1. Thỏa thuận sẽ được điều chỉnh hoàn toàn bởi luật cơ bản của quyền tài phán Xexon.
2. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận (Điều khoản chung), trừ khi được giải quyết một cách thân thiện giữa các Bên, sẽ được chuyển đến tòa án có thẩm quyền hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác, được xác định theo luật tố tụng của quyền tài phán Xexon. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thủ tục giải quyết tranh chấp nào tuân theo Luật áp dụng theo câu trên sẽ chỉ được tiến hành trên cơ sở cá nhân và không phải với tư cách nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ hành động hoặc thủ tục tố tụng tập thể, hợp nhất hoặc đại diện có chủ đích nào. Không có tòa án hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp nào khác có thể hợp nhất hoặc tham gia nhiều hơn một yêu cầu và có thể chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng hợp nhất, đại diện hoặc tập thể nào. Bất kỳ khoản cứu trợ nào được trao không được ảnh hưởng đến các Khách hàng khác của Xexon.

XVI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC


1. Sở hữu trí tuệ vẫn là tài sản độc quyền của Xexon và không thể được Khách hàng sao chép, hiển thị, phân phối và sử dụng theo bất kỳ cách nào khác, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của chúng tôi.
2. Thỏa thuận này, cùng với Các điều khoản và điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon, Chính sách bảo mật và Chính sách cookie và Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Xexon Exchange (nếu và trong phạm vi áp dụng), đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Xexon liên quan đến việc sử dụng Khoản vay Xexon. Nó thay thế tất cả các đại diện, hiểu biết, thỏa thuận hoặc thông tin liên lạc trước đó giữa bạn và Xexon, cho dù bằng văn bản hay bằng lời nói, bao gồm bất kỳ tuyên bố nào được xuất bản trong whitepaper trên Nền tảng Xexon.
3. Xexon đôi khi có quyền sửa đổi, bổ sung các Điều khoản chung này. Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào như vậy sẽ có hiệu lực và có hiệu lực đầy đủ kể từ ngày xuất bản trên Nền tảng Xexon, trong khi chúng sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản hiện tại của Khoản vay Xexon của bạn và chỉ áp dụng cho (các) Khoản vay Xexon mới.
4. Các tiêu đề mô tả trong các Điều khoản chung này chỉ được đưa vào để thuận tiện và không ảnh hưởng đến việc giải thích Hiệp định này.
5. Việc vô hiệu hóa toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản chung này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ điều khoản nào khác của các Điều khoản chung này, các điều khoản còn lại của các Điều khoản chung này sẽ vẫn có hiệu lực và hiệu lực đầy đủ.
6. Việc Xexon không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các Điều khoản chung này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó hiện tại hoặc tương lai.
7. Cấp khoản vay Xexon cho bạn không làm cho Xexon trở thành người được ủy thác hoặc cố vấn đầu tư của bạn và không có mối quan hệ ủy thác nào tồn tại giữa chúng tôi. Chúng tôi không có sự tin tưởng hoặc các nghĩa vụ khác đối với Tài khoản Xexon của bạn ngoài những nghĩa vụ được chỉ định rõ ràng dưới đây. Bạn hiểu và đồng ý rằng Xexon có thể tính phí cho bạn cho việc sử dụng Khoản vay Xexon, bao gồm Cả Xexon Booster, nếu và trong phạm vi áp dụng, với số tiền như được chỉ định trên Nền tảng Xexon và thỉnh thoảng có thể sửa đổi, theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của chúng tôi.
8. Bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của bạn phát sinh từ Thỏa thuận đều không được giao hoặc chuyển nhượng, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Xexon. Xexon có quyền giao, ủy quyền hoặc chuyển giao Thỏa thuận này và các quyền và nghĩa vụ dưới đây cho bất kỳ bên thứ ba nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc đồng ý của bạn.
9. Mọi vấn đề không được giải quyết sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Các Điều khoản và Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon, các Điều khoản chung này sẽ chiếm ưu thế, ngoại trừ các trường hợp theo Nghệ thuật. IV.6. trong đó các Điều khoản và Điều kiện chung của Dịch vụ Ví Xexon sẽ chiếm ưu thế.