Bảng phí dịch vụ của XEXON

Ví XEXON Platinum

Đăng ký tài khoản  Miễn phí
Phí duy trì hàng năm  Miễn phí
Phí giao dịch (BTC/USD)  3.5%
Phí nạp  Miễn phí
Phí rút BTC  0.1% + 0.001 BTC

Thẻ XEXON VISA Debit

Phí phát hành thẻ (mở tài khooản ngân hàng)  600 USD (150 USD sẽ nạp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách)
Phí cấp lại thẻ (trường hợp mất thẻ và yêu cầu cấp lại thẻ mới)  10 USD
Phí nạp tiền USD vào tài khoản thẻ  Miễn phí
Phí đổi mã PIN  10 USD
Phí truy vấn số dư ATM  Miễn phí
Phí rút tiền mặt tại ATM  0.75 %
Phí duy trì hàng năm  50 USD
Phí renew thẻ (4 năm 1 lần)  10 USD
Hạn mức chi tiêu của thẻ  không giới hạn
Hạn mức nạp tiền vào thẻ  không giới hạn
Số tiền mặt rút tối đa (tùy vào ATM)  20000 USD


vay tiền mặt XEXON

Điều kiện vay
Chúng tôi nhận tiền điện tử làm tài sản thế chấp  BTC
Số tiền có thể vay  Từ 500 USD đền 10,000 USD
Kỳ hạn vay  cao nhất 12 tháng
Hạn mức vay  lên tới cao nhất là 50% LTV
Lãi suất vay kỳ hạn 12 tháng  18%
Ngày trả lãi vay  1 lần mỗi tháng, đúng ngày khách vay tiền
Phạt trả trước hạn  không phạt trả trước hạn
Đáo hạn vay
Ngân hàng  Chuyển tiền vào một tài khoản ấn định bởi ngân hàng
Thanh lý  Thanh lý, phát mãi tài sản thế chấp
Khác  WISE, PayPal
Trễ hạn trả nợ vay
Cưỡng chế thanh lý tài sản thế chấp  72 giờ sau khi quá hạn thanh toán nợ vay
Lãi suất cho vay mặc định  19.95%
When the collateral currency falls
LTV 70%  Gửi email thông báo
LTV 80%  phát mãi tài sản thế chấp

Bảng phí dịch vụ của

Ví XEXON Platinum

Đăng ký tài khoản Miễn phí
Phí duy trì hàng năm Miễn phí
Phí giao dịch (BTC/USD) 3.5%
Phí nạp Miễn phí
Phí rút BTC 0.1% + 0.001 BTC

Thẻ XEXON VISA Debit

Phí phát hành thẻ (mở tài khooản ngân hàng) 600 USD (150 USD sẽ nạp trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của khách)
Phí cấp lại thẻ (trường hợp mất thẻ và yêu cầu cấp lại thẻ mới) 10 USD
Phí nạp tiền USD vào tài khoản thẻ Miễn phí
Phí đổi mã PIN 10 USD
Phí truy vấn số dư ATM Miễn phí
Phí rút tiền mặt tại ATM 0.75 %
Phí duy trì hàng năm 50 USD
Phí renew thẻ (4 năm 1 lần) 10 USD
Hạn mức chi tiêu của thẻ không giới hạn
Hạn mức nạp tiền vào thẻ không giới hạn
Số tiền mặt rút tối đa (tùy vào ATM) 20,000 USD

vay tiền mặt XEXON

Chúng tôi nhận tiền điện tử làm tài sản thế chấp BTC
Số tiền có thể vay Từ 500 USD đền 10,000 USD
Kỳ hạn vay cao nhất 12 tháng
Hạn mức vay lên tới cao nhất là 50% LTV
Lãi suất vay kỳ hạn 12 tháng 18%
Ngày trả lãi vay Once a month, same day as loan date
Phạt trả trước hạn không phạt trả trước hạn
Đáo hạn vay Chuyển khoản ngân hàng, WISE, PayPal, Bán tài sản đảm bảo
Loan repayment delay 72 hours after the payment due date
Lãi suất cho vay mặc định 19.95%
LTV 70% Thông báo cho bạn một email cảnh báo. Bình thường hóa LTV trong vòng 72 giờ
LTV 80% Một phần hoặc toàn bộ tài sản thế chấp sẽ bị cưỡng chế bán